Warmia i Mazury

Zapoznaj się z nową strategią polityki społecznej

„Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030” to kluczowy dokument programowy służący realizacji regionalnej polityki społecznej.

Dokument powstał w wyniku partycypacji i zaangażowania przedstawicieli instytucji i podmiotów działających w obszarze polityki społecznej.

Ma ona charakter interdyscyplinarny, jej wdrażanie będzie wymagało współpracy administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz wielu partnerów – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Strategia jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i ma służyć rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego województwamówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.  – Jej celem jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców naszego regionu. Do realizacji strategicznych założeń niezbędne jest tworzenie warunków, by samorządy lokalne i instytucje polityki społecznej mogły jeszcze lepiej wspierać mieszkańców regionu zmagających się z życiowymi trudnościami, a także bezpośrednie zaangażowanie w kształtowanie przestrzeni do współpracy międzysektorowej, dostarczanie narzędzi i innowacyjnych rozwiązań. Konieczne jest wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, aby mogły jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców, miały jak najlepsze warunki działania, wiedzę oraz środki finansowe, a także były usatysfakcjonowane warunkami swojej pracy. Jest również podstawą do pozyskiwania krajowych i europejskich środków finansowych na wdrażanie projektów z obszaru włączenia społecznego.

Do opracowania diagnozy posłużono się danymi statystycznymi dostępnymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, raportami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, danymi ze sprawozdań MPiPS-03, opracowaniami własnymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w tym oceną zasobów pomocy społecznej).

Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii polityki społecznej jest zadaniem obowiązkowym samorządu województwa. Stanowi integralną część strategii rozwoju województwa i obejmuje w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!