Warmia i Mazury

Zasady współpracy NGO i samorządu w 2024 roku

Od 27 lipca do 25 sierpnia 2023 roku jest możliwość zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie (na 31 grudnia 2022 roku) w regionie zarejestrowanych było ogółem 5323 stowarzyszeń i organizacji społecznych i 874 fundacji – łącznie 6197 podmiotów (o 160 więcej niż w roku 2021).

Włączając do powyższej liczby kościół katolicki (646), inne kościoły i związki wyznaniowe (112) oraz koła gospodyń wiejskich (466), to podmiotów społecznych w regionie jest ok. 7393 (o 240 więcej niż w roku 2021).

Należy przy tym podkreślić różną aktywność organizacji wynikającą z różnych czynników: specyfiki działalności społecznej, niewielkiego odsetka likwidowanych, nieaktywnych organizacji, czy ostatniego negatywnego wpływu pandemii na kontakty międzyludzkie. Szacuje się, że aktywnych może być ok. 60-70% zarejestrowanych organizacji.

Cele szczegółowe i zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w 3 obszarach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z Modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Są to następujące obszary:
– OBSZAR I: Włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych.
– OBSZAR II: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia).
– OBSZAR III: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 27 lipca do 25 sierpnia 2023 roku do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DO POBRANIA:
Projekt „Programu współpracy samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
– Formularz zgłaszania opinii i uwag
Zaproszenie do konsultacji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!