Warmia i Mazury

Zmiany dot. przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu

Rada Powiatu Ostródzkiego zmieniła uchwałę, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W uchwale Nr X/82/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019 r.,  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 5633), zmieniony został załącznik Nr 1 (w załączeniu).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) w art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których jest właścicielem lub zarządzającym, udostępnionych dla operatorów i przewoźników  oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Określenie przystanków komunikacyjnych następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik z lokalizacją przystanków zostaje uzupełniony o przystanki autobusowe  w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda w miejscowości Zajączki (km 12+515, strona lewa), w miejscowości Zajączki (km 12+475, strona prawa),  o przystanek autobusowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1249 N dr. nr 1230 N – Idzbark – dr. Nr 3012 N w miejscowości Idzbark (km 1+639, strona lewa), o przystanki autobusowe
w ciągu drogi powiatowej Nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki w miejscowości Ulnowo (km 16+129, strona prawa), w miejscowości Ulnowo (km 16+215, strona lewa), w miejscowości Lubianek (km 15+432, strona lewa) oraz w miejscowości Lubianek (km 15+346, strona prawa) oraz o przystanki autobusowe  w ciągu drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
w miejscowości Brzydowo (km 6+922, strona lewa), w miejscowości Brzydowo (km 6+958, strona prawa) .

Lokalizacja wyżej wymienionych przystanków została pozytywnie zaopiniowana pod względem bezpieczeństwa przez Komisję ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zatwierdzona przez zarządzającego ruchem.

Wykaz przystanków komunikacyjnych występujących przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostródzkiego

(red.)

error: Nie kopiuj!!!