Warmia i Mazury

Strategia polityki społecznej na lata 2021-2030

 „Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030” stanowi kluczowy dokument służący realizacji regionalnej polityki społecznej.

W sposób kompleksowy i długofalowy określa cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki niezbędnych do podjęcia działań.

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii polityki społecznej jest zadaniem obowiązkowym samorządu województwa.

Obejmuje w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Potrzeba opracowania dokumentu wynikła przede wszystkim z faktu, iż w 2020 roku dobiegło końca wdrażanie dotychczasowej strategii.

Prace nad jej założeniami i treścią zostały zainicjowane uchwałą Nr XIV/247/20 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, w której określono zasady, tryb i harmonogram prac. „Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030” powstała w wyniku partycypacji i zaangażowania przedstawicieli wielu instytucji i podmiotów działających w obszarze polityki społecznej.

Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!