Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morąg

Na podstawie ustawy –  Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Morąga informuje o możliwości zapoznania się z projektem Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Morąg” w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego TOM IV – Gmina Morąg oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu – ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg w Biurze Rozwoju Lokalnego oraz zamieszczony został na stronie BIP Gminy Morąg.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Morągu – ul. 11 Listopada 9,
14-300 Morąg;

ustnie do protokołu;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: tfaras@morag.pl .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morąga.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie możliwość zgłaszania uwag PGN (PDF, 193.6 KiB)

PROJEKT_Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej_Gmina Morąg (PDF, 927.9 KiB)

(Burmistrz Morąga)