Warmia i Mazury

„Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”

W sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się seminarium podsumowujące lokalne działania w projekcie „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”. Seminarium zorganizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.

Model „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI) w społeczności lokalnej – miejscu zamieszkania, w którym osoby z NI będą mogły godnie żyć. Odpowiada on wprost na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia, wynikającą z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Model jest realizowany w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w ramach makroinnowacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyszłość zaczyna się dziś to przesłanie powinno towarzyszyć każdej rodzinie z osobą niepełnosprawną intelektualnie, która myśli o bezpiecznej przyszłości swojego dziecka. Model Bezpieczna przyszłość ma na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących sytuacji zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Cel ten można osiągnąć poprzez przygotowanie osoby z niepełnosprawnością i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję kręgów wsparcia. Jedynym sposobem zbudowania trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich, jest oparcie się na sieciach powiązań – ludzi i instytucji, na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizyczne, finansowo.

(Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!