Warmia i Mazury

Dobór do Policji trwa! Rozpocznij karierę w służbie społeczeństwu

Jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, a jednocześnie rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności, możesz to zrobić wstępując w szeregi Policji. Wachlarz możliwości rozwoju w tej służbie jest bardzo szeroki. Decydując się na założenie niebieskiego munduru, decydujesz się na podjęcie wyzwania ochrony najwyższych wartości jakimi są zdrowie i życie ludzkie. Służba w Policji nie jest łatwa, ale na pewno jest interesująca, urozmaicona i dająca wiele satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Przez cały okres służby, masz możliwość rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.

Jak zostać policjantem?

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem. Zgodnie z Ustawą o Policji, służbę w tej formacji „(…) może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych”.

Od przyszłego kandydata Policja oczekuje:

dyspozycyjności;

umiejętności podporządkowania się formacji mundurowej;

zaangażowania w służbę;

dbałości o powierzone mienie;

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

umiejętności pracy w zespole;

kreatywności.

Co Policja daje w zamian:

rozbudowany system szkół policyjnych – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie o statusie uczelni wyższej i oficerskiej, profilowane szkoły policyjne w Słupsku, Katowicach, Pile czy w Legionowie;

doskonalenie profilowe w ośrodkach szkolenia m.in. w Bazie Szkoleniowej Policji Wodnej w m. Kal czy w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach;

korzystny program ubezpieczeniowy oraz opiekę psychologiczną,

dostęp do opieki zdrowotnej MSWiA;

pomoc prawna;

możliwość pełnienia służby w każdym zakątku kraju oraz misji zagranicznych m.in. w Kosowie czy Gruzji;

dopłatę do zakupu mieszkania lub rekompensata za jego brak;

dofinansowanie do wypoczynku;

zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby;

możliwość nabycia praw emerytalnych po 25 latach służby;

Służba w Policji daje stabilność wynagrodzenia. Kandydat, który zdecyduje się wstąpić w szeregi Policji, po odbyciu półrocznego kursu podstawowego może liczyć na wynagrodzenie w kwocie około 3600zł „na rękę”, a także okresowe dodatki i premie wynikające z przebiegu służby.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – (należy wskazać jednostkę Policji);

wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby;

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);

dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);

świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);

książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Sekcji Doboru KWP w Olsztynie, której siedziba znajduje się pod adresem: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406

numer faksu (89) 522 44 05

adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:

ETAPY POSTĘPOWANIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

Test wiedzy – 40

Test sprawności fizycznej – 60

Test psychologiczny – 60

Rozmowa kwalifikacyjna – 60

Ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów:

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) – 8

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione wyżej – 6

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego –

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”. – 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl);

na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

(www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl);

w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej

Policji w Olsztynie.

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 – z późn. zm.)

Uwaga kandydaci!
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Określanie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów
znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Zachęcamy do oglądania wyżej wymienionych stron. Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP – http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!