Dotacje z PROO na wkład własny organizacji do projektów ponadnarodowych

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019. Wnioski można składać do 8 października do godz. 12:00.

Przedmiotem Konkursu  jest wsparcie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w  zakresie  realizacji  przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne. Przedmiot konkursu będzie realizowany poprzez finansowanie wkładów własnych organizacji, które uzyskują dofinansowanie projektów z innych źródeł.

W ramach konkursu wyznaczono strategiczne obszary tematyczne w zakresie projektów, które  będą  realizowane  przez  Wnioskodawców  przy  wykorzystaniu  dotacji   z   PROO na pokrycie wkładu własnego. Strategiczne obszary tematyczne obejmują:

 1. Edukację;
  2. Włączenie społecznei działalność prorodzinną;
  3. Rozwój wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat;
  4. Pomoc humanitarną i rozwojową;
  5. Dziedzictwo kultury, historii oraz pamięć historyczną;
  6. Ochronę środowiska naturalnego.

Wnioski  dotyczące  projektów  realizowanych  we  wskazanych  powyżej  obszarach tematycznych są premiowane na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium nr 3.

Dotacje  w  ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

 1. udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  b.realizację  projektów w  ramach  programów  wdrażanych  przez  instytucje zagraniczne,
  c.realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 1 800 000 zł. Maksymalna wartość dotacji to 500 tys. zł.

Wnioski można składać od dnia 17 września 2019 r. od godz. 12.00 do 8 października 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Więcej informacji o konkursie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/konkursy/. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

(rowop)