Warmia i Mazury

Droga ekspresowa S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk – udział społeczeństwa

24 kwietnia 2023 r. rozpocznie się udział społeczeństwa w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Do 23 maja 2023 r. każdy zainteresowany będzie mógł złożyć uwagi i wnioski.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że każdy zainteresowany może w terminie od  24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. złożyć uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk.

Miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Z niezbędną dokumentacją sprawy – wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ujednoliconą wersją raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zawierającą wszystkie złożone do tej pory przez inwestora uzupełnienia w formie aneksów do pierwotnego dokumentu) wraz z załącznikami, postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i opinią Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, a także z mapą zasięgu oddziaływania inwestycji, będzie można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00; po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (tel. 89 53 72 112).

Wyżej wymienione dokumenty można także pobrać klikając w poniższe linki.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raport wraz z załącznikami

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie

Mapa zasięgu oddziaływania inwestycji

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Do złożonych w terminie uwag i wniosków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odniesie się w uzasadnieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Konsultacje społeczne są elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zapewnia społeczeństwu możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz złożenia uwag i wniosków. Ma to na celu przekazanie społeczeństwu informacji o planowanej inwestycji oraz poznanie stanowiska osób biorących udział w konsultacjach na temat planowanego przedsięwzięcia.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!