Warmia i Mazury

I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 prowadzi II nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu około: 37 499,40 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
W ramach środków KFS w roku 2022 realizowane będą przez urząd wnioski pracodawców o przyznanie środków z KFS spełniające co najmniej jeden z poniższych priorytetów wydatkowania określonych przez Ministra właściwego do spraw pracy:

wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanym w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS.

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Przy rozpatrywaniu wniosków komisja uwzględnia:

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2022 rok – analiza odpowiedniego załącznika złożonego przez pracodawcę na potwierdzenie spełnienia danego priorytetu;

zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – analiza zgodności nabywanych kompetencji z listą zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy – Powiatu Ostródzkiego na 2022 rok;

koszty usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

posiadanie przez usługodawcę certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;

możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków;

Ocena merytoryczna dokonywana będzie według skali od 1 do 20 punktów w każdym z powyższych kryteriów.
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie – kliknij tutaj.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!