AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Jak realizowana jest Karta Dużej Rodziny w Morągu?

Gmina Morąg, uchwałą Rady Miejskiej w Morągu przyjęła do realizacji „Program wspierający rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY. Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych (liczących co najmniej troje dzieci w wieku do 25 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) zameldowanych zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Gminy Morąg. Dokumentem upoważniającym do uprawnień jest Karta Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim.  Jak to wygląda w Morągu?

Celem Programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wzmocnienie więzi rodzinnych, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz oferowanie wymiernego wsparcia rodzinom wielodzietnym. Obsługę administracyjną Karty Dużej Rodziny polegającą na przyjmowaniu wniosków o przyznanie

W Gminie Morąg Kartę Dużej Rodziny prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu.

Mieszkańcy Gminy Morąg, będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny posiadają ulgi i uprawnienia w formie:

 1. 50% opłaty za jedną godzinę zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
 2. 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku;
 3. bezpłatnego korzystania z lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Sienkiewicza w Morągu, w każdą sobotę i niedzielę, w godzinach od 10.00 do 13.00;
 4. 50% ulgi w kosztach zakupu biletu wstępu na lodowisko „Biały Orlik” i bezpłatnego wypożyczenia łyżew dla dzieci wspólnie korzystających w tym samym czasie z rodzicem/rodzicami z obiektu Orlika; 5. zakupu biletu w cenie 12,00 zł na seanse filmowe w Morąskim Domu Kultury dla każdego posiadacza KDR;
 5. całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za udział dzieci i młodzieży w zajęciach kół zainteresowań w Morąskim Domu Kultury: plastycznego, nauki gry na instrumentach, wokalnego, teatralnego, gimnastyki artystycznej, modelarskiego, literackiego, bilardowego;
 6. 20% ulgi w kosztach zakupu biletu na basen, saunę, siłownię lub basen plus sauna na Pływalni „Morąska Perła”, przy czym stosowana ulga dla posiadaczy KDR jest ogólnopolska.

Z danych statystycznych morąskiego MOPS wynika, że na dzień 31 grudzień 2022 r. Kartę Dużej Rodziny posiadało 3 771 osób ( z 1 265 rodzin ), z tego 1 655 dzieci i 2 116 rodziców/małżonków ( w tym 1 208 rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci na utrzymaniu).

Struktura rodzin, posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę, ze względu na liczbę dzieci, w okresie od czerwca 2014 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

 1. Liczba rodzin z mniej niż 3-giem dzieci – 51
 2. Liczba rodzin z 3-giem dzieci — 1 057
 3. Liczba rodzin z 4-giem dzieci — 118
 4. Liczba rodzin z 5-giem dzieci — 27
 5. Liczba rodzin z 6-giem dzieci — 11
 6. Liczba rodzin z 7-giem dzieci — 1

W 2022 r. wnioski o przyznanie karty lub o wydanie jej duplikatu, przedłużenie terminu ważności dla dziecka, wydanie karty w związku z urodzeniem kolejnego dziecka w rodzinie, zmianę danych zawartych w Karcie Dużej Rodziny złożyło 281 rodzin (w tym 233 dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci) dla których wydano 631 kart, w tym dla 177 dla dzieci oraz 367 dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Na realizację zadania Gmina Morąg w 2022 r. otrzymała dotację celową w wysokości 5 094,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków o KDR.

Ulgi i uprawnienia zastosowane przez przedszkola, odziały przedszkolne i Żłobek Miejski.

Z informacji uzyskanych u Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury wynika, że z ulg i uprawnień skorzystało:

1) 173 dzieci z tytułu przysługującej ulgi za pobyt w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. Ulga została skalkulowana na kwotę 49 839 zł.

2) 22 dzieci z tytułu ulgi za pobyt dziecka w żłobku. Ulga została skalkulowana na kwotę 37 517 zł.

Ulgi i uprawnienia zastosowane przez Morąski Dom Kultury.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora MDK liczba osób oraz koszty zastosowanych ulg i uprawnień przedstawiały się następująco:

1) z ulgowych biletów do kina skorzystało 2 203 osób, na kwotę 6 604 zł,

2) z zajęć plastycznych – 8 dzieci (miesięcznie), na kwotę 2 880 zł,

3) z zajęć teatralne — 3 dzieci (miesięcznie), na kwotę 150 zł,

4) z zajęć gimnastyki artystycznej — 4 dzieci (miesięcznie), na kwotę 240 zł.

Z ulg i uprawnień zastosowanych przez Morąski Dom Kultury skorzystało łącznie 2 218 osób, na łączną kwotę 9 874 zł.

Ulgi i uprawnienia na lodowisku „Biały Orlik”

Posiadacze KDR w 2022 r. nie korzystali z lodowiska „Biały Orlik”, ponieważ było nieczynne.

Ulgi i uprawnienia na Pływalni „Morąska Perła”

W 2022 r. sprzedano 3 314 biletów wstępu dla posiadaczy KDR na Pływalnię „Morąska Perła”. Kwota udzielonego rabatu wyniosła 20 548,34 zł.

Informacja o stosowanych ulgach i uprawnieniach przez w/w podmioty widnieje na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl/kdr oraz na stronie MOPS Morąg https://mopsmorag.bip.gov.pl

(red./MOPS Morąg)

error: Nie kopiuj!!!