AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

Konkurs na Spot Filmowy „Moje wakacje”

Morąski Dom Kultury zachęca do udziału w konkursie na spot filmowy „Moje wakacje”.

Konkurs ma charakter otwarty. Organizator nie wprowadza ograniczeń wiekowych. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.

Spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pen-drive lub innym nośniku.

Spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych powinny zostać przesłane do 05.09.2021 r. na adres:

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg,

e-mail: mdk.cetkowska@gmail.com lub mdk.morag@o2.pl.

W przypadku uczestników niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów). Zgłoszenie filmiku do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że został on wykonany samodzielnie przez Uczestnika/Zespół.

Muzyka, grafiki, efekty dźwiękowe i materiały wideo wykorzystane w filmiku nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna Uczestnika/Zespołu.

Zabronione jest przesyłanie na Konkurs filmików zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania nagrodzonych filmików na facebooku Morąskiego Domu Kultury oraz w mediach społecznościowych.

Ocena nadesłanych filmików dokonana zostanie przez Jury powołane przez Organizatora.

Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów: spójność przekazu z tematem konkursu, oryginalność podejścia do tematu, pomysłowość, wartość techniczna pracy.

Jury, biorąc pod uwagę określone kryteria przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych.

Finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 września 2021 r. o godzinie 16.00 w sali na poddaszu.

 Uczestnictwo w Konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby Konkursu oraz na emitowanie nagrań przez Organizatorów Konkursu.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Konkursu.

 Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków. Informacje pod numerem telefonu: 795402057 -Beata Cetkowska.

http://mdk.morag.pl/index.php/6892-konkurs-na-spot-filmowy-moje-wakacje?start=1 – formularz zgłoszeniowy.

http://mdk.morag.pl/index.php/6892-konkurs-na-spot-filmowy-moje-wakacje?start=2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

(red./MDK)

error: Nie kopiuj!!!