Warmia i Mazury

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w 2023 roku

Ponad 4,3 mln zł przeznaczy samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2023 roku.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności pożytku publicznego.

Ogłoszenia konkursowe:

1) rozwój kultury fizycznej – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1;
– załącznik do załącznika nr 1
2) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego –  Załącznik nr 2;
3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu – Załącznik nr 3;
4) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami –  Załącznik nr 4;
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – Załącznik nr 5;
6) rozwój turystyki – Załącznik nr 6;
7) pomoc społeczna – Załącznik nr 7;
8) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – Załącznik nr 8;
9) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta –  Załącznik nr 9;
10) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego –  Załącznik nr 10;
11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – Załącznik nr 11;
12) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – Załącznik nr 12;

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań. Szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach on-line dotyczących praktycznych informacji na temat zlecanych w konkursach zadań, udzielanych dotacji, zasad udziału w konkursach, sporządzania ofert konkursowych. Spotkania planowane są w dwóch terminach: 5 stycznia 2023 roku (w godz. 14.30-16.00) oraz 11 stycznia 2023 r. (w godz. 15.00-16.30). Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl.

W zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany link do spotkania w dniu jego organizacji do godz. 12.00 (w przypadku braku linku proszę o kontakt telefoniczny pod nr: 724 777 741).

Do pobrania:
– Uchwała nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!