Warmia i Mazury

Pozyskanie ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim

Do 400 ton ślimaka winniczka będzie można pozyskać w roku 2021 na Warmii i Mazurach. Wnioski w tej sprawie można przesyłać do 22 marca br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Ślimak winniczek Helix pomatia podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest pozyskiwanie ślimaków winniczków o średnicy muszli większej niż 30 mm, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja. Zachowanie minimalnego wymiaru muszli ślimaka winniczka jest szczególnie istotne, ponieważ zbieranie osobników niewymiarowych (mniejszych nawet o 1-2 mm od wymiaru dozwolonego) powoduje, że znaczna część osobników nie zdąży spełnić swojej funkcji rozrodczej warunkującej przetrwanie lokalnych populacji.

Podmioty i osoby fizyczne zainteresowane pozyskaniem winniczka do celów przetwórstwa spożywczego muszą uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zezwolenia mogą być wydane na wniosek zawierający odpowiednio (zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

cel wykonania wnioskowanych czynności;

opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie;

nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia (można podać tonaż planowanego pozyskania);

wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;

wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

We wniosku należy zwrócić uwagę na precyzyjne wskazanie planowanych punktów skupu ślimaka winniczka. W przypadku skupów ruchomych podać miejsce i godziny pracy takich skupów oraz telefon osoby prowadzącej.

Ponadto do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (kwotę w wysokości 82 zł należy uiścić na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227).

Zawarte we wnioskach informacje zostaną uwzględnione w wydawanych decyzjach i zostaną przekazane do wiadomości służbom weterynaryjnym. Usprawni to współpracę organów ochrony przyrody, służb weterynaryjnych oraz podmiotów zajmujących się pozyskaniem ślimaka winniczka w zakresie działań kontrolnych (np. punktów skupu).

Podczas zbioru ślimaka winniczka należy przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu wydawanym przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Osoby, które będą prowadziły zbiór niezgodnie z warunkami otrzymanej decyzji (np. zbiór niewymiarowych osobników, nieodpowiednie warunki przetrzymywania, brak złożenia sprawozdania w określonym terminie, podanie nieaktualnego adresu skupu ślimaka, itd.) nie uzyskają takich zezwoleń w przyszłości.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie ślimaka winniczka.

(RDOŚ w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!