Warmia i Mazury

Konsultacje społeczne w sprawie obszarów chronionych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Konsultacje dotyczą Obszaru Chronionego Krajobrazu – Grzybiny, Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Dębień,  Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup, Naguszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel oraz Welskiego Parku Krajobrazowego.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą inicjatywy jest uzyskanie opinii odnośnie projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów.

Więcej informacji na www.bip.warmia.mazury.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne”).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!