Warmia i Mazury

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie do 25 lutego 2021 r. do godz. 15.00. prowadzi I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu: 467 400,00 zł limitu podstawowego.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy wniosek jest:

złożony na aktualnym druku;

złożony w terminie ogłoszonego naboru;

złożony przez podmiot będący pracodawcą;

złożony przez pracodawcę mającego siedzibę lub prowadzącego działalność na terenie powiatu ostródzkiego;

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji pracodawcy;

złożony wraz z wymaganymi załącznikami;

kompletnie wypełniony;

spełnia wymagania dla pracodawców ubiegających się o środki KFS opisane w zasadach;

złożony na jeden z poniższych priorytetów wydatkowania KFS w 2021 r:

wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność; Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 1 można objąć pracodawców, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 roku poz. 1845 i 2112);

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć pracowników pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID;

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2021 dla Powiatu Ostródzkiego lub powiatu właściwego dla miejsca wykonywania pracy osoby wnioskowanej do objęcia kształceniem ustawicznym z KFS;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 4 można objąć jedynie pracownika, który, w momencie składania przez Pracodawcę wniosku, ukończył 45 rok życia;

wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 5 można objąć jedynie pracownika, który w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku podjął pracę (powrót do Pracodawcy sprzed przerwy lub zatrudnienie u nowego Pracodawcy) po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (urlop macierzyński, wychowawczy lub zwolnienie na opiekę nad dzieckiem), trwającej nieprzerwanie minimum 30 dni;

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych; Zgodnie z Wytycznymi MRPiT, Wnioskodawca, aby spełnił wymagania priorytetu nr 6 powinien udokumentować, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 6 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną ocenione pod kątem merytorycznym.
Przy rozpatrywaniu składanych wniosków pod kątem merytorycznym Urząd Pracy będzie brał pod uwagę poniższe kryteria:

dopuszczalność pomocy de minimis według właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej;

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

koszty usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku, co oznacza że we wniosku należy przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnej formy kształcenia ustawicznego i jej realizacji przez wybranego realizatora z uwzględnieniem porównania cen podobnych ofert;

posiadanie przez usługodawcę certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków;

plany, co do działania firmy w przyszłości (rozwój, zmiana lub rozszerzenie profilu działalności itp.);

inwestycja w kapitał ludzki/kadry – preferowani będą pracodawcy, którzy wskażą do kształcenia ustawicznego pracowników;

preferowane wnioski pracodawców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, tj. pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników;

preferencje będą mieli pracodawcy, którzy wykażą, że osoby wykazane do kształcenia wykonują pracę na terenie Powiatu Ostródzkiego;

preferowane wnioski pracodawców niekorzystających ze środków KFS w latach 2019-2020.

Uwaga:
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: http://ostroda.praca.gov.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!