Warmia i Mazury

O włączeniu społecznym na Warmii i Mazurach

W Lidzbarku Warmińskim odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej centrów usług społecznych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwszym punktem spotkania z kadrą kierowniczą była prezentacja projektu koordynacyjnego ROPS „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur” w obszarze włączenia społecznego w ramach Programu FERS 2021-2027 oraz zespołu osób go realizujących.

Projekt realizowany jest od 01.10.2023 r. do 31.12.2028 r., a jego głównym celem jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie Warmii i Mazur, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.

Głównymi odbiorcami projektu są:
samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące system wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz otoczenie,
-ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty odpowiedzialne za wspieranie rozwoju ekonomii społecznej.
-inne podmioty, współpracujące z ROPS, w tym szczególnie:
−PES i podmioty prywatne, które również realizują działania na rzecz społeczności lokalnych,
−organizacje pozarządowe,
−przedsiębiorcy,
−podmioty sektora publicznego i realizujące szeroko rozumiane usługi społeczne, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.

W ramach projektu prowadzone będą m.in.:
– działania w zakresie diagnozowania i monitorowania sytuacji w obszarze włączenia społecznego w regionie,
– planowania interwencji,
– organizowania i wspierania podmiotów zajmujących się pomocą i integracją społeczną, instytucji wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji,
– wsparcia samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej oraz we wdrożeniu nowych sposobów działań i wypracowanie rozwiązań oraz modeli służących zarządzaniu zmianą,
– wspierania gmin w tworzeniu CUS,
– organizowanie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów świadczących usługi społeczne, a także podmiotów organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego otoczenia,
– działania koordynacyjne na poziomie regionalnym dotyczące ekonomii społecznej.

Powyższe działania zostały podzielone na cztery główne zadania, które są realizowane przez poszczególne zespoły pracownicze:
– Zespół ds. badań,
– Zespół ds. usług społecznych – doradcy ds. usług społecznych (w czterech subregionach),
– Zespół ds. szkoleń,
– Zespół ds. ekonomii społecznej.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na trzy grupy i w formie warsztatów kontynuowali dalszą część dwudniowego spotkania, którego głównym tematem był dialog motywującym.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DO POBRANIA:
– „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!