AktualnościHALO MORĄG

Pomoc – usługi opiekuńcze dla osób do 75 lat

Pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności i  osób po 75 roku życia oraz wsparcie ze strony  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla   osób dorosłych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W związku z uruchomieniem w 2020 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „ Opieka 75+” oraz „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (finansowanych ze środków Funduszu  Solidarnościowego i środków własnych Gminy) Gmina Morąg przystąpiła do ich realizacji. Ich celem  jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i osobom po 75 roku życia wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia oferty usług. Celem Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest m.in. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności  i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Stosownie do zawartych umów pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Morąg reprezentowaną przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego, Wojewoda przekaże w 2020 roku Gminie środki w łącznej wysokości 462.293,88 zł. (Gmina Morąg w ramach realizacji usług opiekuńczych  wnosi  wkład własny w wysokości 50% całości zadania, a w przypadku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej środki w całości pochodzą z dotacji).

Osoby objęte usługami  opiekuńczymi, o ile spełniają kryterium dochodowe określone w Programach, nie ponoszą odpłatności za pomoc, bowiem zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Morągu są z niej zwolnione.

Usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej przyznaniem tej formy wsparcia (składany w MOPS), po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wywiadu środowiskowego, potwierdzającego zarówno  potrzebę objęcia tą formą pomocy, jak i niemożnością zapewnienia pomocy ze strony rodziny.

(Jadwiga Kosieradzka, dyr. MOPS Morąg)

error: Nie kopiuj!!!