Powiat przyjmuje zadanie wojewody dot. kwalifikacji wojskowej

Rada Powiatu w Ostródzie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji  zadania z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  w 2021 roku na terenie Powiatu Ostródzkiego:

wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej  w Ostródzie, rozliczenie przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej wykorzystania. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Zarządem Powiatu w Ostródzie.

W związku z coroczną realizacją przez Powiat Ostródzki zadania zleconego polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu koniecznym jest zawarcie stosownego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłacaniem wynagrodzeń za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osobom wchodzącym w skład komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się
do kwalifikacji wojskowej oraz pracownikom średniego personelu medycznego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności tych osób do czynnej służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej z zachowaniem prawa  do wynagrodzenia. Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 tj.) mówi, że powiat może przyjąć do realizacji niektóre zadania z zakresu administracji rządowej. Porozumienie w tej sprawie powinno być zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Zarządem Powiatu.

(red.)