Warmia i Mazury

Sejmik przyjął „Strategię społeczno-gospodarczą do 2030 roku”

Podczas wtorkowej sesji sejmiku radni województwa przyjęli strategię rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Jest to istotny dokument, który wyznacza kierunki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

„Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” należy do czwartej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych na poziomie województw w Polsce. Pierwotna koncepcja rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego powstała na przełomie 1999 r. i 2000 r. Przyjęta została jednogłośnie 24 lipca 2000 r. przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego.

Strategia województwa do 2030 roku stanowi rozwinięcie i modyfikację dotychczasowego podejścia do procesów rozwoju. Aktualizacji uległ zarówno kontekst instytucjonalny, jak i społeczno-gospodarczy jej realizacji – choćby procesy demograficzne i migracyjne.

Zmodyfikowano układ celów strategicznych z wyraźnym położeniem akcentów na kompetencje mieszkańców. Potrzebnych zarówno w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej, jak i realizacji swoich planów życiowych, uczestnicząc jednocześnie w zmianach cywilizacyjnych, jakie wywoływane są przez rewolucję technologiczną.

Dzisiaj otwieramy nowy czas i nowe możliwości dla Warmii i Mazur – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Poprzednie cele i działania zrealizowaliśmy w ponad 90 procentach. Nowa strategia to działania na innej płaszczyźnie i innych uwarunkowaniach społecznych. Jest związana z planami rządu i Komisji Europejskiej. Kierowaliśmy się jednak przede wszystkim dobrem Warmii i Mazur. Oczywiście głównym narzędziem realizacji założeń dokumentu będą środki pochodzące z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to nasza odpowiedź na nowe wyzwania i zmieniające się otoczenie województwa.

Projekt poddany był szerokim konsultacjom społecznym. Członkowie zarządu województwa odwiedzili wszystkie powiaty województwa. Nie zabrakło również rozmów z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznej rady seniorów oraz młodzieży. Łącznie w tych konsultacjach wzięło udział 1130 osób.

Poprzednia Strategia była dobra. Odpowiadała wymaganiom i potrzebom ówczesnych lat. Dynamiczna sytuacja polityczna, społeczna i demograficzna nie tylko w naszym, kraju ale i w Europie, a nawet na świecie sprawia, że nie może być to dokument sztywny, podjęty na kilkanaście lat. Musimy reagować na te zmiany, stąd przyjmujemy nową, aktualną strategię rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” – wyjaśnia Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.
Podczas sesji w dyskusji nad przyjęciem Strategii głos zabrali m.in. prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz, którzy występowali w roli ekspertów podczas tworzenia tego dokumentu.

Uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” przyjęto zdecydowaną większością głosów. Podczas sesji radni ustanowili też rok 2020 rokiem „100-lecia Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu” oraz przyjęli uchwałę w sprawie ochrony zabytków nieruchomych na Warmii i Mazurach.

Podjęli ponadto uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”. Przyjęli również „Raport z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” .

Z kolei Odznaka Honorowa za „Zasługi Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” trafiła do Ewy Dembek, nauczycielki, samorządowca, inicjatorki, założycielki i instruktorki Grupy Cyrkowej „Heca”. Pełniącej także funkcję przewodniczącej rady organizacji pozarządowych powiatu nowomiejskiego.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 31 marca 2020 roku.

„Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!