AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sprawozdanie pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki

Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.

Koszty zatrudnienia specjalistów, szkolenia w tym podróże służbowe, delegacje. I..2. Koszty niezbędnych prac remontowych budynku przy ul. Dworcowej 7 oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt (świetlica socjoterapeutyczna). Zamontowano nawiewniki w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Trampolina”. Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów oraz konserwowano gwarancyjną wielofunkcyjną drukarkę marki Canon. Utworzono stanowisko komputerowe do pracy zdalnej w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakupiono telefon komórkowy w celu uruchomienia oddzielnej linii telefonicznej m.in. — Telefonu Zaufania. Zakupiono 2 fotele na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w siedzibie Biura Pełnomocnika Burmistrza oraz 3 fotele biurowe do użytku dla osób pracujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Zakupiono środki ochrony osobistej tj.: maseczki ochronne, spryskiwacze, płyny do dezynfekcji, przyłbice atestowane, pakiet półmasek z atestem PZ, płyny do dezynfekcji powierzchni, pakiet rękawic lateksowych, pakiet rękawic nitrylowych, 4 szt. roll up i 4 szt. osłon nablatowych. Na środki ochrony osobistej przeznaczono 9825,43 zł

Etatowi pracownicy biura podejmowali ponad 4864 różnych działań, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi). Biuro czynne jest od godz. 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (3 osoby 1 i 3/4 etatu) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Wzywani są na policyjne przesłuchania. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi duże obciążenie czasowe i emocjonalne. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Pani Iwona Florczak — Osękowska, uczestniczyła jako ekspert Powiatowej Grupy Refleksyjnej Powiatu Ostródzkiego w projekcie „Kooperacja Efektywna i Skuteczna” (dwuletni projekt zakończył się w listopadzie 2020 r.) oraz w dwóch konferencjach on-line, na których poruszane były m.in. zagadnienia związane z problemem przemocy, a także uczestniczyła w comiesięcznych spotkaniach Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu powiatu ostródzkiego, gdzie omawiane były strategie dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy, współpracy między instytucjami. Pani Iwona Florczak — Osękowska uczestniczyła w 2019 roku w ramach projektu „Innowacyjne podejście do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostródzie w tygodniowym pobycie studyjnym w Bretanii, Saint-Brieuc we Francji, a następnie w 2020 roku praca kontynuowana była w spotkaniach grup refleksyjnych w Ostródzie. W rezultacie utworzone zostało samodzielne stanowisko pełnomocnika ds. przemocy i uzależnień w Powiatowej Komendzie Policji w Ostródzie. W 2020 r. kontynuowano aktywność na stronie www.profilaktyka.morag.pl, na której umieszczano informacje dotyczące wszystkich działań biura. Wydane ulotki informacyjne, dotyczące działalności Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i instytucji pomocowych na terenie Gminy Morąg, umieszczane były systematycznie na zakupionych stojakach w Urzędzie Miejskim w Morągu i w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ulotki były również rozdawane pedagogom szkolnym i instytucjom działającym na terenie miasta i gminy Morąg. W ramach promocji biura roll up-y informacyjne, przedstawiające działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cały rok promowały działania biura w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, funkcjonującą w strukturach Przychodni Miejskiej NZOZ „Twoje Zdrowie EL” w Morągu i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej Gminy, jak również gmin ościennych. W opinii pracowników Poradni realizacja zakresu podstawowej terapii uzależnień nie zabezpiecza w pełni standardów oraz dobrych efektów lecznictwa odwykowego. Kwota przyznana Poradni w ubiegłym roku na ponadpodstawowe formy terapii w zakresie uzależnienia i współuzależnienia nie została wykorzystana ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19). Mimo trudności poradnia pracowała cały rok w formie zdalnej przez kontakt telefoniczny oraz prowadzona była grupa dla osób współuzależnionych i poprzez kontakt indywidualny z osobami uzależnionymi. Z usług poradni skorzystało 1123 osoby (porady indywidualne, porady grupowe, porady terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin). Zarejestrowały się 83 osoby uzależnione lub pijące szkodliwie, z czego 40 osób jest w stałym kontakcie z poradnią. Ponadto zostało zarejestrowanych 19 kobiet współuzależnionych, 15 z nich uczestniczy w psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych. Odbyło się też kilka spotkań z rodzinami. Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA, od wielu lat udostępniało świetlicę grupom samopomocowym: AA — „Źródło Czystej Wody”, grupie wsparcia dla współuzależnionych, które spotykały się dwa razy w tygodniu na organizowanych przez siebie mityngach i na grupę wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzonych przez PCPR Ostróda, ale w wyniku pandemii od marca 2020 roku ze względu na bezpieczeństwo te działania zostały zawieszone.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja powyższego zadania odbywała się w następujących formach: 1. Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierała się na pracy prawnika (raz w tygodniu – czwartek), dwóch psychologów (raz w tygodniu, w poniedziałki i wtorki) i dwóch psychoterapeutów. Pomocy udzielono łącznie 216 osobom. Interesantów Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy: – osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy, – osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. – interesanci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsultacje prawne dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko — rodzicielsko — majątkowych (konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Ogółem odbyło się 48 dyżurów prawnika, co przełożyło się na 100 konsultacji i 57 osób skorzystało z pomocy prawnej. Z uwagi na panującą w roku 2020 pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 , w okresie od 26.03.2020 r. do 10.06.2020 r. konsultacje prawne prowadzone były w formie zdalnej przez kontakt telefoniczny. Wśród interesantów, którzy skorzystali z pomocy radcy prawnego 37 osób reprezentowało pełne rodziny ( z małżonkiem/partnerem i dziećmi), 12 petentów reprezentowało rodziny niepełne ( z jednym rodzicem). Pozostali klienci to osoby samotne lub bezdzietne. W 16 przypadkach petentami były osoby powyżej 60 roku życia. W 9 rodzinach występował problem niepełnosprawności. W zakresie spraw, z którymi zgłaszali się petenci, przeszło 65 % przypadków to sprawy rodzinne dotyczące kwestii stosunków małżeńskich, rodzicielskich i majątkowych (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku). W tej liczbie 16 przypadków związanych było z obecnością w rodzinie lub w stosunkach sąsiedzkich przemocy ( o bardzo różnej skali natężenia)- głownie natury psychicznej (wyzwiska, agresja słowna itp.), choć w trzech przypadkach miało ono także podłoże znęcania się fizycznego ( popychanie, zamykanie, ograniczenie swobody, a nawet rzekoma próba trucia i ataku nożem). W większości przypadków sprawcami przemocy byli mężczyźni ( mężowie, synowie, partnerzy, bracia) mający głównie problemy alkoholowe, ale także i narkotykowe. W trzech przypadkach sprawcą przemocy ( głownie psychicznej) były kobiety- nadużywające najprawdopodobniej narkotyki lub inne środki odurzające lub psychotropowe, jak również alkohol ( choć w jednym z tych przypadków znęcanie się było obustronne). Pozostałe konsultacje prawne to szeroko rozumiane sprawy cywilne ( zwłaszcza majątkowe), które były przedmiotem 18 konsultacji ( dla 11 osób) oraz spadkowe (7 osób). Udzielono również jednej konsultacji prawnej z zakresu prawa pracy, dwóch z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz trzech, których tematem było prawo karne. W większości przypadków korzystających z porad petenci to osoby nowe, które nie konsultowały swoich spraw w latach ubiegłych. W przeważającej większości- prawie 80 % przypadków -petentkami były kobiety. Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły: – doświadczania przemocy ze strony uzależnionego, – upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozwodu, skierowania na leczenie odwykowe),

– zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – do udziału w programie terapeutycznym, przerwania przemocy, – problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu, – osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, – doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne), – konflikty rodzinne, problemy w związkach dotyczące zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dzieci, wynikających z nadużywania alkoholu. – osoby zmagające się z żałobą po stracie bliskiej osobie. W 2020 roku udzielono 131 konsultacji psychologicznych dla 57 osób.

Na podstawie rocznej pracy ujawnia się szeroki wachlarz potrzeb mieszkańców Gminy Morąg na kontakt z psychologiem. W ramach pracy w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym możliwe jest rozpoznanie, wstępne diagnozowanie, interwencja kryzysowa, udzielanie krótkoterminowego wsparcia w sytuacji trudnej oraz przekazanie wiedzy na temat konieczności i możliwości kontynuowania długoterminowej pomocy terapeutycznej w zależności od zgłaszanych potrzeb. Podczas rocznej współpracy skutecznie pobudzono w wielu przypadkach wewnętrzne możliwości członków rodziny do poprawy funkcjonowania systemu rodzinnego jak i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, zawodowych. Wskazane jest kontynuowania wspierania systemu rodzinnego w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysu.

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt Interwencji Kryzysowej działa w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. W zakresie tego zadania od stycznia do marca oraz od czerwca do grudnia 2020 roku pełnione były dyżury psychologa i psychoterapeuty. W czasie dyżurów udzielano pomocy informacyjnej, psychoedukacyjnej oraz terapeutycznej osobom, które doświadczały bezradności w trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Uczestniczono w interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania klientki. Zapewniono wsparcie psychologiczne rodzicom i dzieciom z grupy socjoterapeutycznej prowadzonej w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami gminy Morąg. Do najczęściej zgłaszanych problemów zalicza się przemoc domowa, z pomocy korzystały przede wszystkim ofiary, ale również sprawcy przemocy domowej. Ponadto ze wsparcia korzystały osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione. Znaczna część klientów znajdowała się w sytuacji rozwodowej, planując złożenie pozwu, bądź będąc w trakcie rozwodu.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej odbyło się 13 dyżurów. W trakcie dyżurów zapewniono pomoc interesantom poprzez aktywne słuchanie, rozwijanie świadomości emocjonalnej, psychoedukację, wyjaśnienie mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy domowej. W razie potrzeby kierowano petenta do innych specjalistów lub ośrodków udzielających wsparcia rodzinie oraz osobom uzależnionym.

 1. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez udział w kampaniach. W ramach tego zadania zakupiono materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, informatory) na potrzeby Ogólnopolskich Kampanii Profilaktycznych „Postaw na Rodzinę”, „Przemoc Boli”, „Alkohol i Papierosy w Ciąży”, „Bo życie jest lepsze niż picie”, „Nie odwracaj wzroku — STOP przemocy”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju kampanie prowadzone były poprzez stronę www.profilaktyka.morag.pl. Przekazano ulotki pedagogom, które zostały rozdysponowane w szkołach.
 2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ze względu na ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego z powodu koronawirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniu spotkań większej liczby osób, działanie ten nie zostało zrealizowane.
 3. Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się przemocą (pracowników Punktu Konsultacyjno — Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy i Punktu Interwencji Kryzysowej), superwizja. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju spotkania superwizyjne nie mogły się odbyć, ale Pani Iwona Florczak-Osękowska Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych superwizowała raz w miesiącu 2020 r. trudne przypadki w Grupie Balinta, która odbywała się w Olsztynie. Członkowie GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Biura Pełnomocnika ds. PiRPA) i Komisariatu Policji w Morągu, nie mieli możliwości omawiania trudnych przypadków wynikających z procesu pomagania ludziom w kryzysie ze względu na epidemię Covid. Dbałość o profesjonalne pomaganie, przestrzeganie etycznego kodeksu, współpraca przedstawicieli różnych instytucji będzie przedmiotem cyklicznych spotkań w przyszłości.
 4. Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży (pomoc psychologiczna). W 2020 r. powstała grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży, która była wspomagana pracą indywidualną z członkami grupy.
 5. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Ze względu na sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce, działania te nie zostały zrealizowane.
 6. Wdrożenie pracy podwórkowej, w tym działania street worker’a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych.

Głównym założeniem tego zadania było wyjście raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach 16.00-18.00 do osób uzależnionych i współuzależnionych bezdomnych, wykluczonych społecznie, jak i gromadzącej się młodzieży z informacją na temat specyfiki uzależnień, głównie od alkoholu i narkotyków, w celu podniesienia świadomości dotyczącej etapów tej choroby, skutecznego niesienia pomocy osobie uzależnionej. Rezultatem tych działań było wzbudzenie w w/w osobach nadziei na życie w trzeźwości, która może stać się motywacją do podjęcia leczenia w ośrodku specjalistycznym, do udziału w spotkaniach grup wsparcia, a następnie powrót do funkcjonowania w społeczeństwie w sposób zgodny z powszechnie akceptowanymi normami – podjęcie pracy, powrót do rodziny, naprawianie zniszczonych relacji rodzinnych, społecznych, towarzyskich. Streetworker odbył 34 dwugodzinne spotkania (co tydzień od 1 do 10 osób). Najwięcej osób bywało w pobliżu sklepów. Jednym z głównych zadań jakie zostało zrealizowane było systematyczne docieranie do osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym młodzieży i rozmowa z w/w osobami na temat zagrożeń i konsekwencji płynących z uzależnień. Dotarcie do osób uzależnionych, wykluczonych i bezdomnych pozwoliło na głębsze wejście w relacje osobiste z tymi osobami i wejrzenie w problemy z którymi się borykają. Rozmowy z młodzieżą pozwoliły na uświadomieniu problemu jaki stoi przed nimi, mini edukacje na temat zażywania i skutków związanych z nadużywaniem. Kolejnym z realizowanych zadań była współpraca z innymi instytucjami które umożliwiły szybką i skuteczną realizację podjętych interwencji wobec osób. Kolejnym bardzo ważnym celem jaki udało się zrealizować była decyzja części osób o podjęciu walki o swoją trzeźwość. W trakcie prowadzonych spotkań pedagog ulicy zdołał nawiązać kontakty zarówno z młodzieżą jak i osobami wykluczonymi, bezdomnymi czy uzależnionymi. Był to bardzo trudny czas z uwagi na pandemię Covid. Pomimo obowiązującego zakazu spotykania się streetworker prowadził liczne rozmowy telefoniczne z osobami, które potrzebowały wsparcia, jak również pomocy przy podjęciu detoksu, czy terapii. W wyniku pracy pedagoga ulicy 10 osób zostało skierowanych na terapię leczenia uzależnień, 5 z nich terapię ukończyło i utrzymują abstynencję. Odbyło się 21 spotkań z rodzinami i członkami rodzin, z którymi streetworker rozmawiał o sposobie rozwiązywania problemów uzależnień. Nie udało się wyszkolić liderów młodzieżowych ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Działania nakreślone w tym zadaniu koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze szkołami i organizacjami, które w swojej działalności statutowej mają zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

 1. Kontynuowanie pracy świetlicy z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Świetlica „Trampolina” funkcjonuje w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od lutego 2018 r. Spotkania skierowane są do dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Uczestnikami są dzieci w przedziale wiekowym: 8-10 lat oraz 11-13 lat.

Zajęcia były bezpłatne, finansowane z budżetu Gminy Morąg z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia nie trwały zbyt długo, ponieważ od marca 2020 r. wprowadzono zdalne nauczanie i spotkania zostały zawieszone. Głównym celem działalności świetlicy jest zmiana w hierarchii wartości uczestników , podniesienie ich samooceny a także dojrzałości emocjonalnej i społecznej przy jednoczesnym wdrażaniu treści profilaktycznych na podstawie programu „UNPLUGGED”. Oprócz zajęć socjoterapeutycznych prowadzone były także zajęcia plastyczne, na których dzieci miały dostęp do różnych materiałów .

 1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo —wychowawczych rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.

W roku 2020, w ramach działań wspieranych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

Programy profilaktyczne (bez dożywiania).

– Program profilaktyczny „Spójrz inaczej” w jednej klasie Szkoły Podstawowej im. rtm Witolda Pileckiego w Łącznie oraz dwóch klasach Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu. Razem w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej” uczestniczyło 44 uczniów. Programem obejmowane są całe klasy. Ma on na celu poprawę umiejętności społecznych oraz profilaktykę uzależnień i przemocy. – Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program ten realizowany był w dwóch morąskich przedszkolach (nr 1 i 6), w pięciu szkołach podstawowych oraz w Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk 2″. Uczestniczyło w nim 109 dzieci. – Program profilaktyczny „Busola” realizowany był w Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu. W programie uczestniczyło 21 dzieci. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowego procesu adaptacji i zmian rozwojowych oraz odporności dzieci na czynniki ryzyka i trudności sytuacji życiowych – zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci. – Program „Domowych Detektywów- Jaś i Małgosia na tropie” jest oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych opóźniających inicjację alkoholową wśród uczniów. Głównym celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych oraz włączenie rodziców w system oddziaływań profilaktycznych. Program ten realizowany był w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami przedszkolnymi w Kalniku oraz w Szkole Podstawowej im. rtm Witolda Pileckiego w Łącznie. W programie uczestniczyło 27 dzieci. – Program „ Tutoring Rozwojowy” to rozpoznawanie możliwości, potencjału, rzeczywistych potrzeb oraz trudności ucznia i proponowanie działań będących odpowiedzią na tak zdiagnozowane potrzeby. Proces tutorski, wzmacniając dobre strony dziecka i ukazując możliwe drogi rozwoju, pozwala na budowanie pozytywnego obrazu siebie i daje wiarę w osiągnięcie życiowego sukcesu w sferze zawodowej i społecznej. Program ten realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu. Łącznie brało w nim udział 9 dzieci.

– Program profilaktyczno-edukacyjny „ Historyczne wędrówki…Tu Żyję!” realizowany był w Szkole Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku. W programie uczestniczyło 27 dzieci. Głównym celem profilaktycznym tego programu jest podniesienie świadomości uczestników zajęć względem szkodliwości stosowania różnego rodzaju używek, a także opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczestników zajęć.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne (z dożywianiem), które odbywały się na bazie szkól:

SP nr 2 w Morągu – 20 uczestników (dwie grupy), SP nr 3 w Morągu — 25 uczestników, (dwie grupy), SP nr 4 w Morągu — 29 uczestników, (dwie grupy), SP w Żabim Rogu Filia w Bramce — 18 uczestników, (dwie grupy). Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach socjoterapeutycznych wzięło udział 89 uczniów. Uczestnikom zajęć socjoterapeutycznych finansowano dożywianie.

Grupowe zajęcia profilaktyczno — sportowe:  SP nr  1 w Morągu — 13 uczestników, (jedna grupa). Podczas zajęć realizowany był program „Unplugged”.

Zajęcia profilaktyczno — sportowe realizowane przez organizacje pozarządowe, finansowane z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i RPA.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz zalecenie Burmistrza Urzędu Miejskiego w Morągu nie ogłoszono konkursu dla organizacji pozarządowych.

 1. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną warsztaty dla rodziców pt. „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” nie odbyły się.

 1. Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Ze względu na chęć prowadzenia zajęć profilaktycznych zakupiono materiały dydaktyczne na potrzeby realizacji programów: „Przyjaciele Zippiego”, „Busola-Podróż w Bezpieczny Świat”, „Busola- Na morzu uczuć i emocji.”

 1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkoleń dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych Gminy Morąg nie realizowano. Członkowie komisji w trakcie przeprowadzania kontroli, pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, przekazywali ulotki informacyjne przedsiębiorcom. Przy okazji członkowie GKRPA przeprowadzili mikroedukację nt. problemów alkoholowych i szkodliwości działania napojów alkoholowych.

 1. Wdrażanie programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, w tym podczas ferii oraz wakacji. W roku 2020, w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych z funduszu przeznaczonego na realizację GPPiRPA zorganizowano zimowe ferie dla dzieci z morąskich szkół podstawowych — nr 1, nr 2, nr 3, nr 4. Do organizacji ferii zimowych, tradycyjnie przyłączyła się Miejska Biblioteka Publiczna. Organizatorzy ferii zapewnili uczestnikom spędzenie czasu wolnego od nauki w sposób ciekawy i atrakcyjny. Były to min. wyjazdy do kręgielni, do kina, do pobliskich restauracji, do fitness klubu, uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Uczestnicy zimowych ferii korzystali z posiłków. Na potrzeby realizacji ferii zakupiono pomoce dydaktyczne, Z takiej formy odpoczynku skorzystało łącznie 114 uczniów. Projekt „ Ferie w czwórce, zimowe zabawy z Zippim” był prowadzony w dniach 20-24.01.2020 r w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. Zajęcia organizowane były w oparciu o program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”, którego głównym celem było rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Uczestnicy wykonywali zadania, szukali sposobów panowania nad emocjami. Dzieci pracowały w dwóch grupach, które wchodziły ze sobą w interakcję, a wspólne działania przyniosły oczekiwane rezultaty. W celu podniesienia swojej samodzielności dzieci przygotowywały kanapki, babeczki, pierniki, naleśniki i zapiekanki. Była to też okazja do sprawienia przyjemności najbliższym z okazji Dnia Babci i Dziadka. W Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu w dniach 20-24.01.2020 r. zorganizowano ferie pt.,, Dzieciaki w Sieci- bądź bezpieczny w Internecie”. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom, gdy uczeń używając Internetu staje się ofiarą przestępstw. Dzieci zrozumiały jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne oraz w jaki sposób można uniknąć zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć. Uczniowie dowiedzieli się co to jest cyberprzemoc oraz oglądały kreskówki i filmy na temat uzależnienia od komputera. Dzieci wykonywały plakaty do klas odnośnie zasad bezpieczeństwa w Sieci oraz plakat do biblioteki pt. „Dzieciaki w Sieci”.

W dniach 20-23.01.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu odbyło się zimowisko pod hasłem „Czując. Rozmowy o emocjach- ferie z Trójką”. Głównym celem programu był rozwój umiejętności istotnych do poprawy jakości życia i zachowania zdrowia poprzez odwołanie się do równowagi psychiczno-fizycznej. Dzieci rozpoznawały oraz nazywały swoje emocje, uczyły się sposobów ich wyrażania, brały udział w warsztatach kulinarnych i krawieckich. Projekt „ Ferie na zdrowym dopingu” był realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu w dniach 20-21.01.2020 r. Głównym celem programu była integracja młodzieży szkolnej poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe (siłownia, lodowisko) oraz profilaktyczne: program Unplugged. Dzieci poprzez ćwiczenie asertywności zrozumiały jak umiejętnie odmawiać. Uczestnikom ferii przekazano wiedzę odnośnie potencjalnych uzależnień, co spowodowało wzrost świadomości uczniów. Udział w zajęciach profilaktycznych, wzmocnił także poczucie własnej wartości dzieci i pokazał jak można spędzać wolny czas, nie sięgając po używki. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zorganizowała dla dzieci i młodzieży szkolnej ferie pt. „Pinokio w bibliotece”. Odbył się mini spektakl teatralny, nocny maraton filmowy i turniej FIFA 2020. Dzieci uczestniczyły w warsztatach komiksowych, warsztatach literacko-plastycznych i warsztatach balonowych. Zakupiono artykuły spożywcze oraz materiały do realizacji programu profilaktycznego, materiały dydaktyczne. Z tej oferty skorzystało 125 dzieci. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz zalecenie Burmistrza Urzędu Miejskiego w Morągu nie ogłoszono konkursu na profilaktyczne kolonie letnie.

 1. Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych.

Zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych na potrzeby kampanii „ Depresja? „, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, profilaktyczno-edukacyjnej dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały profilaktyczno- szkoleniowe dotyczące przemocy i uzależnień. Część materiałów, plakaty i ulotki przekazano do szkół i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

 1. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, w szczególności FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz pomoc osobom starszym z problemem alkoholowym

Zakupiono materiały i rozmieszczono w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy, w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Twoje Zdrowie w Morągu, na stojakach w Urzędzie Miejskim w Morągu, gdzie umieszczone są inne ulotki dotyczące profilaktyki.

 1. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

W ramach tego zadania pracownicy biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskiwali dane z MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej i innych instytucji. Informacje dotyczące spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych zebrano również z 11 szkół podstawowych, 2 szkół ponadgimnazjalnych i 3 przedszkoli oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!