Zmiany w dyżurach aptek w porze nocnej, niedzielach i świętach

Rady Powiatu w Ostródzie zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.

W uchwale Nr XVIII/181/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. poz. 95 z dnia 19 stycznia 2021 r.), wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały; 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,Poza godzinami pracy określonymi w § 1 ustala się rozkład dyżurów dostosowany do potrzeb ludności i zapewniający dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się czas trwania dyżuru:

W dniach od poniedziałku do piątku – od godziny 20.00 do godziny 8.00 dnia następnego;

W sobotę od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego;

W niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Konieczność podjęcia uchwały zmieniającej wynika z wprowadzonych zmian do załącznika
Nr 2 do uchwały Nr XVIII/181/2020 Rady Powiatu w Ostródzie dotyczących pełnienia dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w mieście Morąg oraz zmianą godziny rozpoczęcia dyżuru sobotniego z godziny 15.00 na godzinę 18.00, co spowodowane jest faktem, iż na terenie Powiatu Ostródzkiego aż 7 aptek pracuje dłużej niż proponowana godzina rozpoczęcia dyżuru co w zupełności zabezpiecza dostępność  do świadczeń.

Uchwała RP – zmieniająca apteki plik DOCX

(red.)