AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sytuacja finansowa Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. po 2022 r.

Szpital zakończył 2022 rok stratą w wysokości 1.397.563,52 zł. Wynik finansowy odzwierciedla faktyczną kondycję finansową morąskiej lecznicy, która jest bardzo trudna. Narodowy Fundusz Zdrowia płacił co miesiąc za faktycznie wykonane usługi medyczne, a przez kilka pierwszych miesięcy 2022 roku, w związku z panującą jeszcze pandemią i bardzo dużym ograniczeniem przyjęć do szpitala była niewielka liczba wykonanych usług co skutkowało niedowykonaniem zakontraktowanych usług. Zmniejszyło to znacząco przychody szpitala w 2022 roku. Bardzo istotnym, negatywnie wpływającym na dalszy rozwój jednostki był i jest nadal wzrost wynagrodzeń narzucony przez obowiązujące przepisy.

***

Część wzrostów wynagrodzeń została przewidziana w umowach zawartych z NFZ jednak podwyżki dla części personelu musiały zostać pokryte ze środków własnych szpitala. Wzrost wynikał z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych, zapłaty za godziny nadliczbowe personelu medycznego, które to nadgodziny wynikały z konieczności zapewnienia ciągłości usług medycznych. Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych niezbędne było podwyższenie stawek godzinowych osobom świadczącym pracę na kontraktach. Na te podwyżki szpital musiał także przeznaczyć środki własne. Oprócz wzrostów kosztów wynagrodzeń trzeba też wspomnieć, że bardzo duże wzrosty szpital odnotowuje także w pozycjach kosztowych dotyczących zakupu sprzętu jednorazowego, odczynników chemicznych, materiałów diagnostycznych, zewnętrznych usług medycznych czy energii. W okresie sprawozdawczym, jednym z ważniejszych działań, które podjął Zarząd szpitala była próba wpłynięcia na podjęcie działań zmierzających do zaniechania dyskryminacji finansowej jednostki przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy Szpital bezskutecznie dążył do finansowania jego świadczeń według stawek przewidzianych dla placówek służby zdrowia zakwalifikowanych do tzw. „sieci szpitali”. Szpital musiał realizować swoje zadania leczenia szpitalnego w oparciu o kontrakt z NFZ według stawek niższych niż szpitale w tzw. „sieci”. W ostatnich miesiącach jednostki lecznicze będące w sieci miały podwyższaną wartość kontraktu kilkakrotnie natomiast Szpital w Morągu był cały czas finansowany na tym samym poziomie.

Działania te po wielu miesiącach przyniosły pozytywny skutek — jednostka została wpisana w poczet szpitali działających w tzw. „sieci szpitali”.

W roku 2022 zatrudnienie utrzymywało się na podobnym poziomie jak w roku 2021.

***

W ub. r. szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 590 tys. zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby lecznicy m.in. analizator biochemiczny czy sprzęt ortopedyczny. Zakup analizatora był możliwy dzięki dotacji celowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski. Kwota dotacji to 50 tys. zł. Zakupiono również niezbędny do teleinformatycznego zabezpieczenia funkcjonowania szpitala sprzęt i wyposażenie. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z NFZ w kwocie 399 tys. zł. Szpital sukcesywnie, w miarę możliwości, podejmuje działania dostosowujące do stale rosnących wymogów sanitarnych. W związku z tym przeprowadzono prace remontowe sali operacyjnej, części pomieszczeń na oddziale neurologii. Gruntownemu odświeżeniu poddano pomieszczenia całego Działu Rehabilitacji Dziennej. Zostały wyremontowane pomieszczenia na I piętrze pawilonu dzięki czemu powstała przestronna sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zmodernizowano również pomieszczenia apteki szpitalnej dostosowując je do obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego. Działania te wymagały znacznych środków finansowych oraz zaangażowania pracowników działu technicznego, który pomimo bardzo małej obsady wykonał wszystkie prace we własnym zakresie, co pozwoliło znacząco obniżyć koszty powyższych remontów, ponieważ nie wymagało to opłacenia remontowych firm zewnętrznych.

***

Rozwój szpitala związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych. Pomimo dokładania przez lecznicę wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej.

Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania jednostki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Szpital opracował program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zważywszy na fakt, że środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie opisanych wyżej inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł.

Nadal bardzo dużym obciążeniem finansowym dla szpitala jest zapłata na mocy wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 roku zasądzonego dla byłego pacjenta szpitala zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, która wydarzyła się w dniu 12 września 2011 roku w wyniku popełnionego błędu przez lekarza. Oprócz wypłaconego w 2020 roku odszkodowania Szpital wypłaca dodatkowo comiesięczną, dożywotnią rentę dla pacjenta w wysokości prawie 8 tys. zł.

(Szpital Miejski w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!