AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Stan ochrony przeciwpożarowej w gminie

STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY MORĄG DO 31.10.2020 r.

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Morąg zabezpieczają następujące jednostki straży pożarnych: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Morągu; 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozlokowanych w miejscowościach wiejskich oraz jedna działająca na bazie JRG w Morągu; Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna w „PAGED” Sklejka S.A;  Wojskowa Straż Pożarna z jednostki wojskowej.

Rozmieszczenie jednostek straży pożarnych oraz ich ilość w pełni zabezpiecza ochronę przeciwpożarową Gminy. Wszystkie jednostki OSP działają na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. z późn. zm.), a także Statutu Ochotniczych Straży Pożarnych. Za funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w Gminie odpowiada Burmistrz Morąga. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem Nr 737/18 Burmistrza Morąga z dnia 15 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu zadania związane z utrzymaniem OSP, zostały przypisane Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Morągu.

W ramach kompetencyjnego zakresu obowiązków odpowiadają: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – pod względem merytorycznym; Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – za koordynację działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie operacyjno — technicznym, rozliczanie paliwa, naliczanie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, zakup części i wyposażenia, z którym zawierana jest na każdy rok kalendarzowy umowa — zlecenie , określająca zadania do wykonania. Za utrzymanie i obsługę sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych jednostek odpowiadają mechanicy – kierowcy, z którymi są zawierane na każdy rok kalendarzowy umowy – zlecenia, określające zadania do wykonania.

Działalność operacyjno – techniczna jednostek OSP jest finansowana z budżetu Gminy zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. Wszystkie jednostki OSP posiadają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, posiadają numery identyfikacyjne ( NIP i Regon). Jednocześnie są zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Do prowadzenia działań ratowniczo —gaśniczych każda OSP powinna mieć wyłoniony ze swego stanu osobowego oddział ratowniczy określony w statucie jako Jednostka Operacyjno-Techniczna – w skrócie JOT. Wymienioną jednostkę powołuje swoją uchwałą Zarząd OSP spośród członków czynnych w przedziale wiekowym 18 — 50 lat.

Zarząd OSP uchwala także regulamin organizacyjny oraz kategorię JOT. W związku z powyższym na podstawie uchwały nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 16 grudnia 2004 roku Zarządy jednostek OSP podjęły uchwały i powołały w miesiącach wrzesień — październik 2007 roku Jednostki Operacyjno-Techniczne następujących kategorii:

 1. Kategorii II

– JOT OSP w Żabim Rogu — 20 ratowników.

– JOT OSP w Słoneczniku – 20 ratowników

Zakres działań:

– ratownicze podczas pożarów;

– ratownictwo techniczne i komunikacyjne;

– ratownictwo medyczne;

– działania zabezpieczające.

 1. Kategorii III

– JOT OSP w Kalniku — 15 ratowników;

– JOT OSP w Królewie — 15 ratowników;

– JOT OSP w Nowym Dworze — 15 ratowników;

Zakres działań:

– ratownicze podczas pożarów;

– ratownictwo medyczne;

– działania zabezpieczające.

 1. Kategorii IV

– JOT OSP w Bogaczewie – 10 ratowników;

– JOT OSP w Bramce – 10 ratowników;

– JOT OSP w Chojniku – 10 ratowników;

– JOT OSP w Jurkach – JOT OSP w Łącznie – 10 ratowników;

– JOT OSP w Rusi – 10 ratowników;

– JOT OSP w Strużynie – 10 ratowników.

Zakres działań:

– ratownicze podczas pożarów;

– działania zabezpieczające.

Kategoryzacja JOT, a zarazem jednostek OSP jest niezbędna ze względu na:

– wymogi prawne i taktyczne zwiększające udział OSP w działaniach ratowniczych.

– uwarunkowania ekonomiczne zmierzające do racjonalnego wydatkowania środków publicznych na utrzymanie OSP.

– konieczność planowania operacyjnego zabezpieczenia terenu uwzględniającego rodzaje zagrożeń i przygotowanie niezbędnych sił i środków ratowniczych.

– konieczność opracowania przejrzystych procedur udziału OSP w działaniach ratowniczych oraz normatywów osobowych, szkoleniowych, logistycznych i sprzętowych.

 – zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom w czasie działań.

– konieczności zapewnienia niezbędnego dopływu do OSP nowych członków spełniających wymogi stawiane ratownikom OSP.

Do zadań realizowanych przez jednostki OSP w 2020 roku należy zaliczyć:

– prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych;

– przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP,

– przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „ Zapobiegajmy Pożarom”

– pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na remonty strażnic i zakupy sprzętu pożarniczego,

 – kierowanie strażaków ratowników na szkolenia doskonalące zgodnie z planem szkolenia KP PSP w Ostródzie ,

– kierowanie strażaków na badania lekarskie

– utrzymanie sprawności technicznej sprzętu pożarniczego;

– prowadzenie prac remontowych w remizach strażackich;

– utrzymanie gotowości jednostek OSP do podjęcia akcji ratowniczych,

ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK OSP

Na terenie Gminy w następujących miejscowościach działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w ŻABIM ROGU; w NOWYM DWORZE; w SŁONECZNIKU; w KRÓLEWIE; w BRAMCE; w STRUŻYNIE; w KALNIKU; w ŁĄCZNIE; w JURKACH; w RUSI; w BOGACZEWIE; w CHOJNIKU; w MORĄGU.

 1. Jednostka OSP w Morągu działa na bazie sprzętowej JRG PSP.
 2. Ogółem w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działa – 363 strażaków;
 3. W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym działa – OSP w Żabim Rogu i Słoneczniku

STAN TECHNICZNY REMIZ OSP

Wszystkie jednostki OSP posiadają strażnice przekazane w użyczenie przez Gminę Morąg. Są to budynki murowane z boksem garażowym oraz z zapleczem socjalnym. W OSP: Żabi Róg, Słonecznik, Nowy Dwór, Królewo, Kalnik, Ruś, Bogaczewo, Chojnik, Bramka remizy są ogrzewane. N/wym. strażnice ze względu na stan techniczny i długoletnie użytkowanie wymagają przeprowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych:

1.0SP Chojnik – wykonanie termomodernizacji z elewacją oraz zagospodarowania terenu wokół remizy/utwardzenie nawierzchni/

2.OSP Ruś – wymiana pokrycia dachu budynku i suszarni węży, termomodernizacja budynku z elewacją, naprawa elewacji w garażu.

3.OSP Strużyna – dobudowanie garażu na samochód pożarniczy, wykonanie termomodernizacji z elewacją.

Obecnie prowadzone są prace budowlane w pomieszczeniach remizy w OSP Kalnik.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W SPRZĘT RATOWNICZY Na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 13 samochodów pożarniczych. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone są w zbiorniki na wodę o pojemności 2500-3000 litrów, autopompy oraz zbiorniki na środki pianotwórcze. Samochody typu GBA są na wyposażeniu jednostek OSP w: Żabim Rogu -1, Słoneczniku – 2, Nowym Dworze -1, Kalniku -1, Królewie -1. OSP Ruś posiada samochód typu GLBAM na podwoziu RENAULT, Bogaczewo i Chojnik na podwoziu IVECO. Wyposażone są w zbiorniki na wodę o pojemności 1000 litrów i zbiorniki na środek pianotwórczy oraz autopompę i motopompę TOHATSU. Jednostki OSP w Strużynie, Łącznie, Jurkach i Bramce posiadają lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu GAZELLA, wyposażone w motopompy TOHATSU. Wszystkie samochody pożarnicze są wyposażone w sprzęt do podawania środków gaśniczych oraz niezbędny sprzęt ratowniczy i środki łączności radiowej. Strażacy ratownicy posiadają ochronne ubrania niepalne, hełmy, aparaty powietrzne , ubrania koszarowe i obuwie specjalne oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

WYSZKOLENIE POŻARNICZE STRAŻAKÓW OSP

Wyszkolenie pożarnicze strażaków jest realizowane zgodnie z wymogami stawianymi ratownikom w jednostkach operacyjno-technicznych (JOT) i przedstawia się następująco:

 1. Wyszkolenie podstawowe ratownika: wyszkolonych – 195 osób; do przeszkolenia – 6 osób
 2. Ratownictwo techniczne: wyszkolonych – 90 osób, do przeszkolenia – 6 osób
 3. Ratownictwo medyczne: wyszkolonych – 54 osoby; do przeszkolenia – 17 osób.
 4. Dowódców OSP: wyszkolonych – 52 osoby, przeszkolenia – 6 osób.
 5. Kierowca operator: wyszkolonych – 43 osób, do przeszkolenia – 5 osób.
 6. Naczelników OSP: wyszkolonych – 26 osoby, do przeszkolenia – 4 osoby.

Szkolenie strażaków OSP prowadzi Ośrodek Szkolenia przy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Kierowanie strażaków na przeszkolenie odbywa się w zależności od otrzymanych miejsc w Ośrodku Szkolenia. Oprócz wymagań szkoleniowych strażacy ratownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim, które stwierdzają zdolność zdrowotną strażaka do udziału w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu z BHP.

W 2020 roku przeszkolono strażaków ratowników OSP w zakresie:

1.Kurs podstawowy – 5 strażaków

2.Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 9 strażaków

DZIAŁANIA RATOWNICZE W 2020ROKU

Wyposażenie i wyszkolenie jednostek OSP umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na terenie Gminy Morąg w 2020 roku odnotowano 236 zdarzenia, w tym 83 pożarów, 135 miejscowych zagrożeń i 18 alarmów fałszywych. Straty w wyniku tych zdarzeń wyniosły 1 908,8 tys. zł. wartość uratowanego mienia wynosi 3 656 tys. zł. Do działań ratowniczo-gaśniczych zostało zadysponowanych 139 sekcji i odpowiednio 703 strażaków ratowników z naszych jednostek OSP.

UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH OSP

OSP w Żabim Rogu – 31

OSP w Nowym Dworze – 3

OSP w Słoneczniku – 17

OSP w Królewie – 4

OSP w Rusi – 10

OSP w Strużynie – 2

OSP w Kalniku – 3

OSP w Bramce – 14

OSP w Łącznie 6

OSP w Jurkach 2

OSP w Bogaczewie 9

OSP w Chojniku 1

ZAKUPY SPRZĘTU, UMUNDUROWANIA I WYPOSAŻENIA POŻARNICZEGO W 2020 ROKU

W 2020 roku w celu doposażenia jednostek OSP zakupiono niżej wymieniony sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie zaplecza socjalnego w remizie OSP Kalnik :

 1. OSP Słonecznik — wartość 5 958 zł ( węże pożarnicze, prądownice, kurtyna wodna, klucze do węży i hydrantów, siodełko do węży)
 2. OSP Żabi Róg — wartość 3 450 zł ( rękawice specjalne — 12 par)
 3. OSP Nowy Dwór – wartość 860 zł ( drabiny nasadkowe — 2 szt. )
 4. OSP Królewo — wartość 4 820 zł zł (radiostacje przenośne – 2 szt., sprężarka-kompresor-1 kpl.)
 5. OSP Kalnik — wartość 7 714 zł ( baterie do radiostacji przenośnych — 3 szt., kuchenka indukcyjna, zestaw szafek do pomieszczeń socjalnych, pralko-suszarka)
 6. OSP Chojnik – wartość 2 000 zł ( radiostacja przenośna — 1 szt. )

Dla jednostki OSP w Rusi zakupiono średni zestaw do ratownictwa technicznego m-ki LUKAS składający się z agregatu hydraulicznego i nożyco — rozpieracza niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. Wartość wymienionego zestawu wynosi 34 900 zł.

Wszystkie jednostki OSP w okresie pandemii zostały wyposażone w indywidualne środki ochrony tzn: płyny do dezynfekcji, gogle, rękawiczki jednorazowe, maski filtracyjne klasy PP-2, kombinezony ochronne).

Zakupy sprzętu pożarniczego zostały sfinansowane ze środków budżetowych Gminy oraz dotacji pozyskiwanych z różnych źródeł. W 2019 r. pozyskano następujące środki finansowe:

– 16 580 zł – dofinansowanie z MSWiA dla OSP w Kalniku, Żabim Rogu i Słoneczniku na prace remontowe w remizie

– 36 460 zł – dofinansowanie z MSWiA dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego

W 2020 ROKU ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W MORĄGU ZORGANIZOWAŁ I PRZEPROWADZIŁ:

 1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: „Zapobiegajmy Pożarom”

W dniu 17 stycznia 2020 roku dokonano wręczenia nagród dla zwycięzców eliminacji gminnych ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt: „Zapobiegajmy Pożarom”. Wręczono ogółem 34 nagród rzeczowych w pięciu grupach wiekowych. Wszystkie wyróżnione prace zakwalifikowano do eliminacji wyższego szczebla. Fundatorem nagród był Burmistrz Morąga.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!