AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję. Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na terenie Gminy Morąg można składać w Punkcie Informacyjnym na parterze Urzędu Miejskiego w Morągu, jednakże ich procedowanie rozpocznie się w dniu wejścia w życie ustawy tj. po 1 lipca 2023 r.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

osiągnęły odpowiedni wiek, tj.:
a) w przypadku kobiet 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn 65 lat,

nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku składanego do KRUS osoba uprawniona do świadczenia będzie musiała dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Morąg, wydane przez Burmistrza Morąga.

Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Morągu wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Morąg.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać poniżej.

Formularz wniosku można również otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu (w Biurze Rady Miejskiej pok. 42, III piętro).
Jeżeli Burmistrz Morąga nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż 8 lat (tj. braku zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Morąga), zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat (tj. w przypadku braku zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Morąga) można pobrać poniżej.

Formularz oświadczenia można również otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu (w Biurze Rady Miejskiej pok. 42, III piętro)

Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wzór oświadczenia o niekaralności można pobrać poniżej.

Formularz oświadczenia można również otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu (w Biurze Rady Miejskiej pok. 42, III piętro)

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej – wzór wniosku składanego do KRUS zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wniosek o przyznanie świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć od 1 lipca 2023 r. w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana przez KRUS w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie. Wnioski o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na terenie Gminy Morąg można składać w Punkcie Informacyjnym na parterze Urzędu Miejskiego w Morągu, jednakże ich procedowanie rozpocznie się w dniu wejścia w życie ustawy tj. po 1 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

WNIOSEK DO BURMISTRZA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (DOCX, 22.3 KiB)

WNIOSEK DO KRUS – świadkowie (PDF, 648.6 KiB)

WNIOSEK DO KRUS – oświadczenie o niekaralności (PDF, 408.3 KiB)

WNIOSEK DO KRUS – WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE (PDF, 946.9 KiB)

USTAWA (PDF, 213.4 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!