AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sytuacja finansowa Szpitala Miejskiego w I półroczu 2021 r.

Szpital Miejski w Morągu zakończył drugi kwartał 2021 roku stratą w wysokości 829.887 zł. Tak zły wynik finansowy jest spowodowany niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez ograniczoną możliwość przyjmowania pacjentów. Wynika to z faktu trwania pandemii oraz wzrostem ponoszonych kosztów — wzrost płacy minimalnej, usług medycznych i innych. Tylko na zakup sprzętu jednorazowego w związku ze wzmożonym reżimem sanitarnym oraz drastycznym wzroście cen szpital wydał o 358 tys. więcej, w porównaniu w okresie analogicznym w roku ubiegłym.

Szpital w drugim kwartale 2021 roku posiadał per saldo niedowykonania w kwocie 865.856 zł. Tak duże niedowykonanie kontraktu z NFZ wynika z faktu znacznego zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów w okresie sprawozdawczym w bieżącym roku. Spowodowane to było sytuacją epidemiczną, ze względu na hospitalizację pacjentów z COVID -19 oddziały szpitalne zmuszone były ograniczać przyjęcia do zawieszenia tymczasowej działalności włącznie. Ponadto chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że Szpital w porównaniu ze szpitalami tzw. sieciowymi ma niżej wycenione procedury medyczne oraz wartość punktu rozliczeniowego, co skutkuje zaniżonym kontraktem o 10% . W okresie sprawozdawczym przy równym traktowaniu podmiotów leczniczych byłaby to kwota ok. 340 tys. więcej dla naszego Szpitala. W załączeniu przedkładam korespondencję, którą prowadziłam z Dyrektorem NFZ w tym temacie, w celu przybliżeniu problemu. Niestety argumenty zawarte w korespondencji nie zostały uwzględnione przez NFZ, na ostatnie pismo skierowane do NFZ nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi.

W okresie sprawozdawczym Szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 133 tys zł. Za powyższą kwotę zakupiono głównie sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby jednostki. Istotnym zakupem był Videookolonoskop w kwocie 65 tys. zł, ponieważ będący w posiadaniu placówki nie nadawał się do naprawy. Do kuchni szpitalnej zostały kupione nowe kotły elektryczne za kwotę 16 tyś zł. Dodatkowo pracownicy działu technicznego przeprowadzili remonty w budynku szpitala: zmodernizowano pomieszczenia pracowni RTG, sterylizatomii. gruntownie wyremontowano Poradnię Chirurgiczną. W związku z uruchomieniem punktu szczepień p/ Covid -19 dostosowano pomieszczenia po byłej poradni dla kobiet na ten cel. W wyniku prowadzonych prac termomodernizacyjnych wewnątrz budynku szpitala, które wiążą się z koniecznością odnowienia pomieszczeń, pomalowano ciągi komunikacyjne Izby Przyjęć, klatkę schodową w pawilonie, Dział Rehabilitacji. Ukończono malowanie Oddziału Chirurgii. Wykonano impregnację strychu w budynku głównym szpitala za kwotę ponad 15 tyś zł. W okresie sprawozdawczym została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy bloku operacyjnego szpitala za 92 tys zł. W ramach projektu: RPWM.09.01.01-28-0008/20 Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy Szpitala Miejskiego w Morągu podczas COVID-19 zakupiony został sterylizator parowy za kwotę ponad 211 tyś. zł.

W pierwszym półroczu Jednostka była nadal w trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków unii europejskiej: RPWM.04.03.01-28-0023/18 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o. Realizacja projektu została przedłużona do końca lipca 2021 roku.

 Zagrożenia w funkcjonowaniu jednostki

Rozwój naszej jednostki związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych. Pomimo dokładania przez Zarząd wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej. Najtrudniejsza sytuacja jest w oddziale chorób wewnętrznych, ponieważ jedna z pracujących tam lekarek złożyła wypowiedzenie z końcem września. Wzrost wynagrodzeń narzucany co roku przez obowiązujące przepisy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Bardzo duży wzrost wynika z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest program rządowy, który reguluje płace w sektorze zdrowotnym. Jest to ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1471 ze zm.). Zgodnie z nią minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo — co roku 1 lipca podwyższając pensje będące poniżej tej kwoty. Docelowa wartość ma być osiągnięta w 2022 r. Są to bardzo znaczące koszty dla naszej jednostki. Trudną do zrealizowania inwestycją ze względu na znaczne nakłady finansowe jest uruchomienie rezerwowego źródła wody dla szpitala. Szacunkowy koszt to 300 tyś. zł. Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania jednostki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Szpital opracował program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zważywszy na fakt, że środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie wyżej opisanych inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł. Bardzo dużym obciążeniem finansowym dla naszej jednostki jest zapłata na mocy wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 roku zasądzonego dla byłego pacjenta szpitala zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, która wydarzyła się w dniu 12 września 2011 roku w wyniku popełnionego błędu przez lekarza. Oprócz wypłaconego w 2020 roku odszkodowania Szpital wypłaca dodatkowo comiesięczną, dożywotnią rentę dla pacjenta w wysokości prawie 8 tyś. zł. Zarząd szpitala podjął już kroki dotyczące odzyskania poniesionych wyżej wymienionych wydatków od lekarza, który był sprawcą zdarzenia.

Nie można też pominąć bardzo ważnej kwestii, która ma niekorzystny wpływ na naszą jednostkę. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 na całym świecie. Sytuacja ta ma wpływ na całą gospodarkę światową, a co za tym idzie wpływa także na sytuację ekonomiczną Szpitala.

(Ewa Michałowska, prezes spółki Szpital Miejski w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!