AktualnościHALO MORĄG

Urzędnicy zdecydowali o wznowieniu postępowania dot. budowy masztu telefonicznego w Bogaczewie

Starosta Ostródzki po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców w sprawie wznowienia postępowania odnośnie decyzji o pozwoleniu na budowę postanowił wznowić postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Ostródzkiego z dnia 12.10.2022 r. obejmujące budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bogaczewie na działce nr 150, obr. Bogaczewo, gm. Morąg.

Decyzją ostateczną z dnia 12.10.2022 r. Starosta Ostródzki zatwierdził projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu i udzielił pozwolenia na budowę dla P4 Sp. z o.o. obejmujący budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bogaczewie na działce nr 150, obr. Bogaczewo, gm. Morąg. Mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego w tej sprawie, ponieważ bez własnej winy nie brali udziału w tym postępowaniu (art. 145 § pkt 4 k.p.a).

– Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu – napisali urzędnicy w swoim postanowieniu urzędnicy ostródzkiego starostwa.

Do tego postępowania, na prawach strony włączyła się Bogusława Orzechowska, Senator RP, która skierowała do Starosty Powiatu Ostródzkiego pismo:

„Do mojego Biura Poselsko – Senatorskiego w Ostródzie, wpłynęło pismo z inspiracji Mieszkańców Bogaczewa koło Morąga (powiat ostródzki) w przedmiocie złożenia sprzeciwu montażu stacji bazowej operatora sieci komórkowej sieci Play blisko ich zabudowań i działek. W związku z ważnym interesem społecznym, jak również generalną klauzulą zasad współżycia społecznego, podejmuję interwencję senatorską, albowiem jest ona konieczna i w pełni uzasadniona. Działając w oparciu o art. 19 w zw. z art. 20 Ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U 2016 poz.1510), przeprowadzam niniejszą interwencję senatorską i wywodzę jej krótkie uzasadnienie. Osoba wnosząca podanie o przeprowadzenie interwencji udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych w związku z podjętą interwencją senatorską. Po dokładnej analizie przedmiotowej sprawy zgłoszonej przez Mieszkańców miejscowości Bogaczewo, należy zauważyć, że podnoszone argumenty są trafne i winny być całościowo wzięte pod uwagę. W związku z dyspozycją art. 237 § 2 k.p.a. włączam się do prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na usytuowanie stacji bazowej operatora sieci komórkowej PLAY. Proszę o przekazanie mi następujących informacji: Na jakim obecnie etapie jest prowadzone postępowanie przed Starostą Powiatu Ostródzkiego w związku z ww. inwestycją? Czy były prowadzone uzgodnienia z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Proszę o kserokopię pism w tym zakresie. Proszę o przedłożenie dokumentacji projektowej, a także dokumenty wskazującą analizę oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko. Czy były przeprowadzone badania przez ornitologów w przedmiocie ustalenia, czy nie ma w miejscu potencjonalnego ustanowienia masztu, korytarza ptaków, który mógłby zakłócić przelot ptactwa?  Wobec powyższego przyłączam się do toczącego się postępowania administracyjnego na prawach strony.

Z kolei Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski skierował pismo do inwestora chcącego postawić maszt telefonii komórkowej, prezesa spółki P4: „Szanowny Panie Prezesie, do mojego biura poselskiego w Ostródzie, ul. Jana Pawła H 3 zgłosili się mieszkańcy Bogaczewa k. Morąga (powiat ostródzki) ze sprawą dotyczącą protestu przeciwko budowie stacji bazowej operatora sieci komórkowej Play blisko ich zabudowań. Dodatkowo, mieszkańcy uskarżają się na brak przeprowadzenie konsultacji społecznych przed wydaniem inwestorowi pozwolenia na budowę. Znamiennym jest fakt, że postawienie masztu naruszy ład przestrzenny i zdegraduje wspólną przestrzeń publiczną, której krajobraz i estetyka architektury jest integralną częścią. Na maszcie mają zostać zamontowane anteny o bardzo dużych mocach, które będą emitowały silne pole elektromagnetyczne. Moc oddziaływania anten będzie rosła wraz z wysokością, dlatego szczególnie narażeni są mieszkańcy wyższych kondygnacji i poddaszy. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z maja 2019 roku, zgodnie z którym zarówno organy odpowiedzialne za ochronę środowiska, jak również Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie są właściwie przygotowane do efektywnego kontrolowania pola elektromagnetycznego, więc mieszkańcy pozbawienie są szansy udowodnienia, że bliskość masztu nie wpłynie na ich zdrowie. Dodatkowo, co należy zauważyć, mieszkańcy chcą jedynie zmiany lokalizacji masztu-oddalenia go od zabudowań, nie całkowitego zakazu jego budowy.

Działając na zasadzie art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku — o wykonywaniu mandatu posła i senatora /Dz.U.2016 poz.1510 ze zm., podejmuję interwencję poselską i zwracam się do Pana Prezesa z prośbą dotyczącą możliwości zmiany lokalizacji planowanej inwestycji oraz mediacji z mieszkańcami Bogaczewa, którzy zarzucają zarówno inwestorowi jak i organowi niedopełnienie obowiązku informacyjnego w sprawie planowanej budowy.

(red./ fot. zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu)

error: Nie kopiuj!!!