AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Szpital zakończył drugi kwartał 2023 roku stratą

Szpital zakończył drugi kwartał 2023 roku stratą w wysokości 1 138 220 zł. Tak zły wynik finansowy jest spowodowany głównie wzrostem kosztów funkcjonowania jednostki przy braku wystarczającego wzrostu finansowania przez płatnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynik finansowy odzwierciedlał faktyczną kondycję finansową szpitala w pierwszym półroczu 2023 roku, która była bardzo trudna.

Sytuacja ekonomiczna jednostki

Sytuacja finansowa Szpitala byłaby dużo lepsza, jednak w 2020 roku podczas ogłoszenia pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia nakazał zawieszenie wykonywania większości świadczeń zdrowotnych w naszej jednostce (szpital nie mógł wykonywać planowych zabiegów i przyjmować pacjentów). Zawieszono wówczas działalność wszystkich świadczeń w zakresie Rehabilitacji oraz zawieszono czasowo działalność medyczną w oddziałach szpitalnych. NFZ płacił wówczas całość wartości zakontraktowanej na 2020 rok. Jednak Szpital na wskutek braku możliwości świadczenia usług nie miał możliwości wykonywania opłaconych usług. Kwota świadczeń opłaconych przez NFZ, których Szpital nie mógł wykonać w tamtym okresie wyniosła 3.141.685 zł. NFZ nakazał od 2021 roku, pomimo panującej nadal pandemii albo „odpracowanie” tej kwoty, co jest niemożliwe ze względu na możliwości kadrowe i brak dodatkowych miejsc do przyjęcia dodatkowej ilości pacjentów, albo zwrot tej kwoty na rzecz NFZ. Ponieważ nie ma możliwości przyjęcia tak dużej ilości pacjentów NFZ sukcesywnie zabiera wszelkie wypracowane ponadlimity przez Szpital na pokrycie tego zadłużenia. Do końca 1 półrocza 2023 roku NFZ zabrał już 1.663.842 zł. W przypadku, gdyby NFZ nie zabrał tych środków Szpital miałby dużo lepszy wynik finansowy i nie miałby takich trudności płatniczych.

Bardzo istotnym, negatywnie wpływającym na dalszy rozwój jednostki był i jest nadal wzrost wynagrodzeń narzucony przez obowiązujące przepisy. Wzrost wynikał z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych, a także w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych niezbędne było po pierwsze podwyższenie stawek godzinowych osobom świadczącym pracę na kontraktach a po drugie wypłatę wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach osobom potrzebnym do zapewnienia obsady wymaganej przepisami na oddziałach szpitalnych. Część wzrostów wynagrodzeń została przewidziana w umowach zawartych z NFZ jednak podwyżki dla części personelu musiały zostać pokryte ze środków szpitala. W załączniku nr 1 znajduje się szczegółowa informacja ekonomiczna.

Zobowiązania finansowe – pożyczki W okresie sprawozdawczym szpital nie posiadał pożyczek. IV. Inwestycje i remonty

W okresie sprawozdawczym Szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 52 tyś zł. Za powyższą kwotę zakupiono głównie sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby jednostki m.in. sprzęt do zabiegów ortopedycznych, ssaki medyczne, materace przeciwodleżynowe.

Jednostka otrzymała także darowiznę od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem WBIZK W-MUW w Olsztynie w postaci dwóch respiratorów za kwotę ponad 83 tyś. zł.

Sukcesywnie przeprowadzane są remonty komórek organizacyjnych szpitala. Między innymi wymieniono gres przy wejściu głównym szpitala (dotychczasowy był zniszczony). Odświeżono wszystkie pomieszczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Neurologii.

W pierwszym półroczu została podpisana umowa na dofinansowanie projektu: RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 „Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez doposażenie Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną”. Przedmiot projektu obejmuje zakup i dostawę następujących elementów: analizator do równowagi kwasowo-zasadowej, analizator do oznaczania elektrolitów, analizator hematologiczny, analizator do koagulologii, wirówka szt. 2, analizator do moczu, aparat RTG, aparat USG, gastroskop, myjnia do kaczek i basenów szt. 2, zamgławiacz, wyposażenie do rehabilitacji, aparat EKG szt. 4, szafa do endoskopów. Całkowita wartość projektu: 1 416 860,00 zł. W chwili obecnej jednostka jest na etapie przetargów na wyżej wymieniony sprzęt. V. Zagrożenia w funkcjonowaniu jednostki

Rozwój naszej jednostki związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych. Pomimo dokładania przez Zarząd wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej .

Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania jednostki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Szpital opracował program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami PSSE w Ostródzie, Szpital zobowiązany jest do utworzenia dodatkowego źródła wody w sytuacji awarii miejskiej sieci wodociągowej. Poczyniliśmy już działania polegające na zbadaniu naszego ujęcia wody. Koszt tego badania wyniósł 26 tyś. Ujęcie nadaje się do poboru wody. Następnym krokiem jest uruchomienie procedury przetargowej na zakup i montaż stacji uzdatniania wody. Koszt tej inwestycji to ponad 350 tyś zł lecz ze względu na brak środków finansowych i bardzo trudną sytuację naszego Szpitala w chwili obecnej powyższa procedura została wstrzymana. Posiadanie własnej stacji uzdatniania wody z jednej strony pozwoliłoby na dostosowanie do obowiązujących przepisów, z drugiej strony obniżyłyby się koszty funkcjonowania Szpitala, ponieważ jednostka nie musiałaby korzystać z wodociągowej sieci miejskiej.

Zważywszy na fakt, że środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie wyżej opisanych inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł. Dużym obciążeniem finansowym dla naszej jednostki jest zapłata na mocy wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 roku zasądzonego dla byłego pacjenta szpitala zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, która wydarzyła się w dniu 12 września 2011 roku w wyniku popełnionego błędu przez lekarza. Oprócz wypłaconego w 2020 roku odszkodowania Szpital wypłaca dodatkowo comiesięczną, dożywotnią rentę dla pacjenta w wysokości prawie 8 tyś. zł.

(Szpital Miejski w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!