Warmia i Mazury

Udział społeczeństwa w sprawie pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, planowanego do realizacji w wariancie 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1A, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski.

Równocześnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że:

organem właściwym do wydania decyzji jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

dokumentacja sprawy dostępna będzie w terminie od 20 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa w dniach roboczych: poniedziałek – piątek, w godz.: 10.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 120 29 50. Ponadto dokumentacja sprawy jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce;

każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w punkcie 2 obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia;

miejscem składania uwag i wniosków jest Kancelaria Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Ponadto uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl;

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

prowadzone jest postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym uczestniczą: Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina i Węgry.

(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

 

error: Nie kopiuj!!!