Warmia i Mazury

Wsparcie inicjatyw polsko-czeskich

Do 30 grudnia 2020 roku potrwa nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie „Forum Polsko – Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

Celem konkursu skierowanego m.in. do samorządów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych jest rozwój szeroko pojętej współpracy polsko-czeskiej.

Jest to już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szczególne znaczenie w tegorocznej edycji Forum powinny mieć przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem panującej obecnie pandemii COVID-19, a także przyszłorocznym jubileuszem 30-lecia współpracy tego formatu.

Zgłaszane projekty powinny odnosić się  do następujących priorytetów:
– nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski i Czech w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej (m.in. w nawiązaniu do jubileuszu 30-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej,
– pobudzanie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach m.in. kultury (np. w sferze ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, etc.); sztuki, nauki i edukacji, współpracy młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego; ochrony środowiska w Polsce i Czechach;  innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii; wzmacnianie tożsamości regionu w nawiązaniu do doświadczeń historycznych w kontekście współczesnych wyzwań międzynarodowych,
– wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym współpracy instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z epidemią COVID-19.

Zadanie zgłoszone w konkursie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego  do dnia 15 grudnia 2021 r. Pula środków finansowych  w konkursie wynosi 423 tys. zł, a udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

WIĘCEJ INFORMACJI
Ogłoszone też zostało zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”. Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!