Warmia i Mazury

Wsparcie na łagodzenie skutków pandemii

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia dodatkowy nabór wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu „Pomagajmy Razem”.

Wsparcie mogą otrzymać domy pomocy społecznej, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową.

W szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Zasady przyznawania grantów zostały określone w Procedurze udzielania grantów.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w walce z epidemią wirusa Covid-19.

Po wypełnieniu formularza wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do procedury udzielania grantów, należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:
1)    przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
2)    w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
3)    przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
4)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: m.kocimska@warmia.mazury.pl (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).

Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów, których wykaz znajduje się w formularzu wniosku (załącznik nr 1 do procedury).

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Termin składania wniosków upływa 8 lutego 2021 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać mailowo lub telefonicznie.

Osobami do kontaktu są:
– Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: m.kocimska@warmia.mazury.pl
– Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: a.saracen@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:

Aktualizacja wniosku
Procedura udzielania grantów
Wniosek
Sprawozdanie
Oświadczenie VAT
Oświadczenie o niewykluczeniu

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!