AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

XV sesja Rady Miejskiej w Morągu z ograniczeniami

– Szanowni Mieszkańcy Gminy Morąg, W trosce o Państwa bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania Koronowirusowi SARS-CoV-2 wywołującego ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 proszę o nie przychodzenie w dniu 27. 03. 2020 r. na sesję Rady Miejskiej w Morągu. Transmisję XV sesji Rady Miejskiej w Morągu w dniu 27. 03. 2020 r. będzie można obejrzeć w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu w zakładce „Transmisja sesji Rady Miejskiej w Morągu”. Dziękuję za zrozumienie – Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski.

XV sesja Rady Miejskiej w Morągu  27 marca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjno – szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad XV sesji.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Morągu.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu.

Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja o sytuacji finansowej MDK oraz MBP – po 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu za 2019 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY za 2019 r

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Wspierania Rodziny w Gminie Morąg za 2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.

Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2020 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Morąg a Gminą Łukta w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/804/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Morąg Programu dla Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2020 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lara 2014-2020.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 16 przy ul. Zamkowej w Morągu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 289/1 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 180/2 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 125/24, 125/25 i 125/26 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 25/1 i 25/2 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 31/2 poł. w obr. Ruś.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 218/4 poł. w obr. Jurki.

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 151/1, poł. w obr. Kruszewnia, gmina Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 150/1, poł. w obr. Kruszewnia, gmina Morąg

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 149/1, poł. w obr. Kruszewnia, gmina Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/2 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 poł. w zespole garaży na działce nr 23/14 w obr. Nr 2 m. Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi z dnia 16.09.2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi z dnia 16.10.2019r.

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi z dnia 13.11.2019r.

Wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!