AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Aktualna lista sołtysów w Gminie Morąg

Od maja do czerwca br., w 21 sołectwach odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich – jednostkach pomocniczych Gminy Morąg. Poniżej publikujemy aktualną listę oraz przypominamy, jakie kompetencje i obowiązki mają sołtysi, granice sołectw i ich statuty.

Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:  

zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,

reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

przygotowywanie projektów uchwał na Zebranie Wiejskie,

działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Morąga,

gospodarowanie mieniem przekazanym przez Burmistrza oraz środkami finansowymi przekazanymi

do dyspozycji Sołectwa,

opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,

potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

sporządzanie rozliczeń między innymi z gospodarczej i finansowej działalności Sołectwa,

zgłaszanie wniosków do Przewodniczącego Rady w sprawach dotyczących sołectwa,

przedkładanie co najmniej raz w roku Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania ze swej działalności, a w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku budżetowego rozliczenia finansowego,

wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów

m.in.: w zakresie obronności i ochrony ppoż., zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.

Granice Sołectw (DOC, 58 KiB)

Statuty Sołectw (27) (PDF, 408.1 KiB)

Statut Sołectwa Chojnik (PDF, 93.2 KiB)

Statut Sołectwa Wenecja (PDF, 95.5 KiB)

(UM Morąg/red.)

 

error: Nie kopiuj!!!