Warmia i Mazury

Problemy społeczne regionu w latach 2001, 2005, 2011-2021

Od 1999 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonuje  corocznie analizy problemów społecznych województwa.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Jednym z zadań polityki społecznej jest ocena zjawisk mających wpływ na zmianę wielkości zapotrzebowania na świadczenia z systemu pomocy społecznej.

W ocenie tej niezbędne jest zbieranie i analizowanie danych statystycznych, które pozwalają na:
• wyznaczanie strategicznych kierunków działań,
• planowanie środków finansowych na kolejny rok,
• planowanie programów społecznych,
• dokonywanie ewaluacji realizowanych projektów.

Opracowanie ma na celu zobrazowanie dominujących powodów przyznawania pomocy osobom korzystającym ze świadczeń z systemu pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2001, 2005, 2011-2021, przedstawienie wybranych struktur i typów rodzin objętych pomocą społeczną, rozwój infrastruktury pomocowej oraz skalę środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań pomocy społecznej na Warmii i Mazurach.

Analizę przeprowadza się w oparciu o dane statystyczne pozyskane z formularzy sprawozdawczych MRiPS-03 ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Dane pobierane są z zasobów Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Na potrzeby dokumentu dokonano analizy danych MRiPS-03 w przekroju lat 2001, 2005, 2011-2021.

Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005, 2011-2021 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MRiPS-03 oraz MRiPS-06

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!