Warmia i Mazury

Z korzyścią dla pacjentów z Warmii i Mazur

1 stycznia 2022 roku rozpoczyna swoją działalność Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, które  pozostaje kontynuatorem dorobku Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie będzie skupiać specjalistów z wielu dziedzin: pulmonologii i torakochirurgii, alergologii, anestezjologii czy radiologii.

– Cieszę się, że nasza medyczna placówka nie poprzestaje w staraniach o pozyskiwanie środków na dalszy rozwój – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Chcemy być społeczeństwem ludzi zdrowych. I chcemy, żeby leczyli nas najlepsi lekarze, którzy pracują w najlepszych warunkach. Wierzę, że działalność Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc przyczyni się do tego, aby tak właśnie było, z korzyścią dla pacjentów i satysfakcją pracowników.

Dzięki tym zmianom zwiększą się możliwości diagnostyczno-lecznicze, efektywność procesu terapeutycznego czy bezpieczeństwo pacjentów.

Nie będzie już konieczności przewożenia pacjenta do innego ośrodka w celu poszerzenia diagnostyki o procedury inwazyjne, wykonywane pod nadzorem anestezjologa w ramach sali zabiegowej czy bloku operacyjnego.

Torakochirurdzy wykonają każdy rodzaj zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej. Własne łóżka w nowym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii to natomiast gwarancja bezpieczeństwa pacjentów z całkowitą niewydolnością oddychania.

Stała obecność anestezjologa to również bezpieczeństwo w stosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej czy procedur odczulania. Na miejscu odbywać się będą również konsultacje tych specjalistów. A to oznacza szybszą decyzję terapeutyczną, tak ważną przy progresji nowotworów płuc.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie pozostaje kontynuatorem dorobku Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, zwycięzcy wielu prestiżowych konkursów i nagród: certyfikowany przez ministra zdrowia w zakresie jakości od 2006 roku, ośmiokrotny laureat ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Nie brakuje ponadto nagród i wyróżnień przyznanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – „Laur Najlepszym z Najlepszych” oraz „Produkt Warmii i Mazur”.  Osiągnięcia stanowią potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania strategicznego i nadzoru nad finansami, a także dowód dynamicznego i zrównoważonego rozwoju szpitala.

Łączny koszt realizacji wynosi 25 mln zł, z czego dotacja celowa budżetu państwa to 17,5 mln zł. Z kolei 6,5 mln zł wynosi dotacja JST wraz z finansowaniem inwestycji towarzyszących, natomiast środki własne szpitala wynoszą ok. 1 mln zł.

Podczas uroczystego otwarcia marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Marcin Kuchciński wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jest to odznaka stanowiąca wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur:

Katarzyna Kulczyńska-Hanusewicz pracuje w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 40 lat w charakterze pielęgniarki, obecne na stanowisku pielęgniarki oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej. Systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje, uzyskała specjalizacje w dziedzinie „Pielęgniarstwa zachowawczego” oraz „Organizacji i zarządzania”. Skutecznie wpływa na podnoszenie jakości pracy całego zespołu pielęgniarskiego, wdraża innowacje w pracy zawodowej. Włożyła duży wkład w opracowanie i wdrożenie standardów, procedur i instrukcji zakładowych praktycznej opieki pielęgniarskiej. Jest inicjatorką wielu programów profilaktyczno- zdrowotnych zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Aktywnie uczestniczy w pogadankach i szkoleniach promujących zdrowie dla pacjentów szpitala, w szkołach i w środowisku lokalnym. Aktywnie uczestniczyła w pracach Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Uczestniczy w akcjach skierowanych do społeczności lokalnej promujących profilaktykę antynikotynową. Prowadzi szkolenia i pogadanki dla uczniów szkół średnich na temat walki z nałogiem palenia papierosów oraz nt. profilaktyki w chorobach nowotworowych. Organizuje i uczestniczy w bezpłatnych badaniach dla społeczności Warmii i Mazur. Organizuje „białe soboty” celem przeprowadzania badań profilaktycznych dla mieszkańców wsi i małych miasteczek regionu. Uczestniczyła w opracowaniu, a następnie wdrożeniu pierwszej w Regionie tzw. Rehabilitacji pocovidowej. Doskonała organizatorka z empatią odnosząca się do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Piotr Przelaskowski jest lekarzem pulmonologiem z ponad 20.- letnim stażem pracy Zorganizował na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzi nadal sieć ZDLR (Zespół Domowego Leczenia Respiratorem) skupiającą w chwili obecnej 40 pacjentów. W swojej praktyce lekarskiej rozwija pulmonologię interwencyjną. W tym samym roku utworzył jedyny ośrodek Nieinwazyjnej Wentylacji ( NIV) w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Obecnie jako zastępca koordynatora Oddziału Alergologii i Pulmonologii w SPZGiCHP, jednocześnie współpracując aktywnie z ośrodkami akademickimi w Polsce, rozwija nowoczesną diagnostykę inwazyjną w pulmonologii. Od 2019r utworzył i doskonali ośrodek biopsyjny – wykonuje biopsje płuc i innych narządów pod kontrolą tomografii komputerowej i usg, skracając znacznie czas rozpoczęcia leczenia celowanego. W ostatnim roku , mimo pandemii i ograniczonego dostępu do świadczeń wykonywał ok. 50 zabiegów w miesiącu. Obok pracy zawodowej bierze czynny udział w propagowaniu zachowań prozdrowotnych, prowadzi wykłady, prelekcje, propaguje problem diagnostyki inwazyjnej w pulmonologii i nowoczesnych metod leczenia niewydolności oddechowej w mediach, prowadzi prelekcje dla lekarzy. Chętnie uczestniczy w tzw. „białych sobotach” organizowanych przez szpital. Wielokrotnie brał udział, jako wykładowca w konferencjach naukowych na tematy związane m.in. z diagnostyką inwazyjną w pulmonologii.. Jako kierownik specjalizacji kształci przyszłych lekarzy pulmonologów. Jest współautorem wielu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i europejskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiego Towarzystwa Patofizjologii Oddychania (ERS), Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej ( EAACI).

Anna Krupniewska aktualnie jest kierownikiem działu Jakości, Promocji i Rozwoju. Inicjatorka podjęcia w roku 2009 współpracy z obwodem kaliningradzkim w zakresie wzrostu bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenach przygranicznych związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się gruźlicy. Znajomość deficytów w zabezpieczeniu zdrowotnym w Regionie, umożliwiło aktywne pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. Jest współautorką i autorką Strategicznych Planów Rozwoju Szpitala. Na ich podstawie, dążąc do zwiększenia dostępności do specjalistycznych świadczeń deficytowych, opracowała, w oparciu o krajowe rozwiązania w tej dziedzinie, koncepcję zastosowania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Ośrodka Bezdechu Sennego, na którego rozwój pozyskała fundusze Unijne. Dziś jest to jeden z niewielu Referencyjnych Ośrodków w Kraju. W roku 2009 opracowała wstępną koncepcję, rozwiniętą w roku 2020 pod kierunkiem Pani Ireny Petryny, oddziału rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest współautorką szpitalnych wniosków inwestycyjnych IOWISZ, które są podstawowym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie finansowania inwestycji, gwarantujących dalszy rozwój szpitala i Regionu. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej, jest autorką opracowań szpitalnych Map Potrzeb Zdrowotnych, a także uczestnikiem pierwszych prac w Ministerstwie Zdrowia w tym zakresie. W roku 2020 pozyskała trzyletni grant na realizowany obecnie program wczesnego wykrywania nowotworów płuc wśród mieszkańców Warmii i Mazur, koordynuje i czynnie uczestniczy w realizacji tego zadania. Aktywnie współpracuje z Pełnomocnikiem ds. Jakości w zakresie utrzymania przez szpital Certyfikatu Akredytacyjnego przyznawanego przez Ministra Zdrowia. Szpital niezmiennie znajduje się w czołówce najwyżej ocenianych placówek w kraju. Współautorka propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także propozycji zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia. Brak wprowadzenia proponowanych zmian legislacyjnych skutkowałby dalszym pogorszeniem dostępności do kompleksowych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego, oraz pogarszaniem się sytuacji epidemiologicznej województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ekspert w dziedzinie zarządzania TQM, członek kapituły konkursu Żagle Warmii i Mazur. Pozazawodowo, wspiera osoby niepełnosprawne i niezaradne w ich trudnych sytuacjach życiowych.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!