Warmia i Mazury

Zmiany w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji w sprawie zmian programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zmiany dotyczą trzech priorytetów z załącznika do uchwały nr XII/188/19 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 roku: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (VI priorytet), Rozwój turystyki (VIII priorytet) oraz rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (XIII priorytet).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 11 lutego do 12 marca 2020 roku do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura.

Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

PROJEKT DO KONSULTACJI (11 lutego 2020 r.)

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!