Warmia i Mazury

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

4 stycznia 2021 roku rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w roku 2021.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2021 ma do rozdysponowania 1,65 mln zł. z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014-2020:
a.    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
b.    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
c.    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
d.    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
e.    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
f.    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
g.    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
h.    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Wnioski należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie do 22 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie w Biurze Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (tel. 89/521 92 74, 89/521 98 37 bądź pod adresami mailowymi: m.kitkowska@warmia.mazury.pl, m.stanczyk@warmia.mazury.pl)

Wszelkie informacje są dostępne na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich bądź www.warminsko-mazurskie.ksow.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!